20.03.2008
Agnieszka Muszka

Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych

Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych

Minister Sportu i Turystyki mając na uwadze popularyzację uprawiania sportu przez dzieci i młodzież ogłasza nabór wniosków do programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”. Program realizowany jest przy współudziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wnioski można składać do końca kwietnia 2008.

Kwota środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczona na realizację tych zadań, wynosić będzie 200 tys. zł, nie więcej jednak niż 50 % wartości kosztorysowej.


Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej uruchamiane będą na podstawie zaakceptowanych, niezapłaconych przez wnioskodawcę faktur lub rachunków po wykorzystaniu środków własnych i po zakończeniu wykonania całego zakresu rzeczowego potwierdzonego protokółem odbioru.


Uwaga! Udział wnioskodawcy może być pokryty poprzez wykonanie prac sposobem gospodarczym lub w ramach robót publicznych, albo prac społecznych. Rozliczenie prac wykonanych w wyżej wymieniony sposób wymaga złożenia kosztorysu powykonawczego, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru budowlanego. Koszt wykonania kosztorysu pokryje wnioskodawca.


Termin składania wniosków wraz z kompletem niezbędnych załączników upływa dnia 30 kwietnia 2008 roku (liczy się data stempla pocztowego).


Wnioski o dofinansowanie należy kierować do:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Infrastruktury Sportowej
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa


Niezbędne dokumenty do pobrania na stronie www.msport.gov.pl/content.php?id=825

Drukuj/generuj pdf

Na skróty