OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – ZMIANA SYSTEMU OGRZEWANIA – DOTACJA

Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ogłasza

nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej
na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Gryfów Śląski realizowane na zasadach określonych w uchwale Nr XLII/198/17 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27.11.2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gryfów Śląski w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”, zwanej dalej uchwałą.

1. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie
od 08 do 26 stycznia 2018 r.           
w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ul. Rynek 1, pok. nr 3.

2. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa.
Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych
z ograniczeniem niskiej emisji polegającej na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:
a) ogrzewanie gazowe
b) ogrzewanie na lekki olej opałowy
c) ogrzewanie elektryczne

d) ogrzewanie na paliwo stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012)
e) ogrzewanie na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012)
f) odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne).
Wszystkie urządzenia muszą być nowe oraz posiadać certyfikat CE.
W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, za wyjątkiem:
– wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,
– pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne,
– pieców objętych ochroną konserwatorską.
W powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego.

3. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację.
Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz najemcy lokalów komunalnych.

4. Okres kwalifikowalności kosztów.
Ustala się, że koszty kwalifikowalne są to koszty poniesione po zawarciu umowy o przyznaniu dotacji. Wnioskodawca jest zobowiązany do realizacji zadania w terminach, zakresie i na zasadach określonych w umowie.

5. Wysokość dotacji.
Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym ustala się górne limity dotacji:
– dla mieszkania w bloku wielorodzinnym – do 7.000,00 zł
– dla domu jednorodzinnego – do 10.000,00 zł.
– w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit dotacji dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań – iloczyn tej liczby i kwoty 4.000,00 zł

6. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji.
Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w terminie od 08 do 26 stycznia 2018 r.
w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ul. Rynek 1, pok. nr 3,  lub przesłać listownie na adres: Urząd Gminy Miasta w Gryfowie Śląskim ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski.
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako data wpływu wniosku do Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.
Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.
Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych dokumentów jest dostępny w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ul. Rynek 1, pok. nr 3 – oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta www.gryfow.pl w zakładce „Dotacje do ogrzewania” oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy i Miasta „Pliki do pobrania”, „Ochrona  środowiska”.

7. Kryteria wyboru wniosków o udzielenie dotacji.
Ustala się następujące kryteria wyboru zadań do dofinansowania:
a) formalne, tj. wniosek o udzielenie dotacji powinien być złożony na właściwym formularzu, mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje, być opatrzony podpisem beneficjenta, mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki;
b) merytoryczne, obejmujące zadania wymienione w § 5. 1. uchwały. Wnioski będą podlegać ocenie formalnej i merytorycznej. Wnioski niespełniające wymogów formalnych, określonych w § 4 pkt 4 uchwały podlegają odrzuceniu. Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych otrzymanych na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Po zakwalifikowaniu wniosku, Dotujący zawiadomi Beneficjenta o przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy.

Uchwała
WNIOSEK
Najczęściej zadawane pytania

Więcej o dotacjach