Nieczystości ciekłe

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)  I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2018 poz.1454 ze zm.) gminy zobowiązane są do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą do właścicieli nieruchomości położonych  na terenie Gminy Gryfów Śląski o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Druk zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim (pokój nr 3) oraz na stronie internetowej www.gryfow.pl

 

Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

 

Jednocześnie informujemy, iż osoby, które nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie. Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfów Śląski są:

  1. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim ul. Kolejowa 42, 59-620 Gryfów Śląski
  2. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery” Sp. z o.o., ul. Kargula i Pawlaka 16, 59-623 Lubomierz
  3. SIMEKO Sp. z o.o., ul. Karola Miarki 42, 58-500 Jelenia Góra
  4. WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
  5. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa

Druk zgłoszenia DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)

Obowiązki właścicieli nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej

Klauzula informacyjna RODO o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim