18.02.2020
Paweł Cerkanowicz

ZMIANY W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – WYMÓG ZŁOŻENIE NOWEJ DEKLARACJI

ZMIANY W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – WYMÓG ZŁOŻENIE NOWEJ DEKLARACJI

Szanowni Mieszkańcy!

W związku ze zmianą sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2020r. obowiązują nowe wzory deklaracji służące wyliczeniu opłaty za odpady. Wobec powyższego właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji na nowych drukach powinni to uczynić niezwłocznie.

Druki deklaracji dostępne są do pobrania na stronie internetowej www.gryfow.pl lub w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim- pokój nr 3.

Jednocześnie przypominamy, że w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 1 stycznia 2020r. wszyscy mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski zobowiązani są do SELEKTYWNEGO zbierania odpadów komunalnych.

Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości uznaje się za spełniony w przypadku, gdy odpady komunalne wytwarzane na terenie nieruchomości zbierane są w podziale na odpowiednie frakcje, tj: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne. Odpady zmieszane powinny stanowić jedynie pozostałość po segregacji. Odpady należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach. Za wyposażenie posesji w pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odpowiada jej właściciel.

Zabrania się wyrzucania odpadów pod ogólnodostępne pojemniki do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych tzw. „dzwony”. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane
i rozbiórkowe, zużyte opony itp. należy przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Gryfowie Śląskim przy ul. Kolejowej 42 a nie zostawiać przy śmietnikach.

Należy pamiętać, że nie wykonując obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, gromadząc odpady w miejscach do tego nieprzeznaczonych podlega się karze grzywny do 500 zł.

NIE WRZUCAJ DO ŚMIECI WSZYSTKIEGO JAK LECI!

– konsekwencje nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych-

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosując wysokość stawki podwyższonej, stanowiącej dwukrotność miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie złożonej deklaracji.

PAMIĘTAJMY!

Każdy z nas ma wpływ na kształtowanie się kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nie dostosowanie się bowiem do ogólnie przyjętych zasad segregacji, wywożenie odpadów do lasów, przydrożnych rowów czy też wyrzucanie ich pod ogólnodostępne pojemniki– wszystko to generuje koszty, które gmina musi pokrywać w całości z wpływów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co z kolei ma bezpośrednie przełożenia na jej wysokość.

 

opracowała:

Agnieszka Olszówka

insp. ds. gospodarki odpadami

Drukuj/generuj pdf

Na skróty