11.07.2013
Agnieszka Muszka

Zmiana uchwały nr XXVIII / 144/13 z dnia 11 lutego 2012 r.

Zmiana uchwały nr XXVIII / 144/13 z dnia 11 lutego 2012 r.

W dniu 25 czerwca 2013r. Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski zmieniła uchwałę nr XXVIII/144/13 z dnia 11 lutego 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. Zmiana ta wynika z wniosku mieszkańców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy. Dzięki zmianie zapisów w uchwale z 11 lutego 2013r.

ustalono, że właściciele dwóch w/w nieruchomości, w których wytwarzane są odpady komunalne mogą złożyć deklaracje o korzystaniu z jednego pojemnika.

Tekst uchwały zmieniającej w pełnym brzmieniu jest opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gryfów Śląski oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2013r. poz.3965. Uchwała weszła w życie w dniu 12 lipca 2013r

UCHWAŁA NR XXXII/174/13
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 25 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2013r., poz. 594 ) oraz art. 6 r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/144/13 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty dokonuje się
następującej zmiany: w § 2 wprowadza się punkt 3 o następującej treści: “ Ustala się, że na nieruchomości, na
której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wytwarzane przez nie więcej niż jedną osobę,
właściciele dwóch nieruchomości mogą złożyć deklarację o korzystaniu z jednego pojemnika”.

§ 2. Pozostała część uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

                                                                                                                                                                    Przewodniczący Rady
                                                                                                                                                            Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
                                                                                                                                                                           Robert Skrzypek

Uzasadnienie
Zmiana przedmiotowej uchwały wynika z faktu wprowadzenia na wniosek mieszkańców w §2. punktu 3 o
następującym brzmieniu: “Ustala się, że na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne wytwarzane przez nie więcej niż jedna osobę, właściciele dwóch nieruchomości mogą złożyć
deklarację o korzystaniu z jednego pojemnika.”

Drukuj/generuj pdf

Na skróty