14.12.2021
Agnieszka Muszka

Zgłoś kandydata do tytułu Społecznik Roku 2021 Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Zgłoś kandydata do tytułu Społecznik Roku 2021 Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza X edycję konkursu o tytuł „Społecznik Roku 2021 Gminy i Miasta Gryfów Śląski”

Tytuł „Społecznik Roku 2021 Gminy i Miasta Gryfów Śląski” jest nagrodą honorową, której celem jest promowanie osób aktywnych społecznie na rzecz osób potrzebujących pomocy lub na rzecz środowiska lokalnego.

Kandydatury do tytułu można zgłaszać do 30 grudnia 2021 roku na adres: Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski lub osobiście w sekretariacie Urzędu pok. 9.

Regulamin przyznawania tytułu „Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski”

1.Tytuł „Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski” przyznawany jest osobom fizycznym.

2.Konkurs o tytuł „Społecznik Roku” ogłasza i rozstrzyga Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski będący przewodniczącym Kapituły

W skład kapituły wchodzą także:

a) Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski,

b) Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski,

c) Przewodniczący Komisji Sfery Budżetowej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski,

d) Inspektor ds. infrastruktury społecznej Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

3. Kandydatów do tytułu może zgłaszać każdy obywatel i instytucja wg następujących zasad:

a) kandydatury należy zgłaszać pisemnie na adres Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski lub osobiście w Sekretariacie Urzędu pok. 9, w terminie do 30 grudnia 2021 roku.

b) zgłoszenie powinno zawierać:

– imię i nazwisko kandydata,

– imię i nazwisko osoby lub instytucji zgłaszającej,

– opis działalności kandydata,

– uzasadnienie kandydatury.

4. Informacja o terminie przyjmowania zgłoszeń zostanie umieszczona na stronie internetowej Gryfowa Śląskiego.

5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na pierwszej Sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w 2022 roku.

6. Kapituła może przyznać za dany rok więcej niż jeden tytuł.

7. Wyróżnieni tytułem otrzymają statuetki oraz nagrodę rzeczową.

 

Burmistrz Gminy i Miasta

/ – / Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty