12.05.2020
Paweł Cerkanowicz

Zasady rozliczania wpłat podatnika w razie jego zobowiązań z różnych tytułów

Zasady rozliczania wpłat podatnika w razie jego zobowiązań z różnych tytułów

Informuje się, że w związku z nowym brzmieniem art. 62 ustawy Ordynacja podatkowa :

 

Art. 62  Zasady zaliczania wpłat podatnika w razie jego zobowiązań z różnych tytułów

§1.

Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika, a w przypadku braku takiego wskazania – na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika. W przypadku gdy na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe, których termin płatności upłynął, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku – na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika.

§1a.

Jeżeli na podatniku ciążą koszty doręczonego upomnienia, dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów.

§2.

Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z tytułu zaliczek na podatek, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaliczki, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności.

§3.

Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie dokonywania wpłat na poczet rat, na jakie rozłożono podatek lub zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę oraz rat podatku.

§4.

W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie, z zastrzeżeniem § 4a.

§4a.

Postanowienie, o którym mowa w § 4, wydaje się wyłącznie na wniosek, w przypadku gdy:

1)  wpłata w całości pokrywa kwotę główną zaległości wraz z odsetkami za zwłokę lub

2)  zaliczenie wpłaty następuje w całości zgodnie z żądaniem podatnika, lub

3)  kwota wpłaty podlegającej zaliczeniu na poczet zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub kosztów upomnienia nie przekracza pięciokrotności kosztów upomnienia, lub

4) od wpłat dokonanych po terminie płatności nie naliczono odsetek za zwłokę zgodnie z art. 54 wyłączenie naliczania odsetek za zwłokę § 1 pkt 5.

5)Przepisy § 1–4a stosuje się odpowiednio do wpłat dokonywanych przez płatników, inkasentów, następców prawnych oraz osoby trzecie.”,

 

Gmina Gryfów Śląski będzie stosowała się do treści w/w artykułu przy księgowaniu wpłat, poprzez zaliczanie wpłaty na najstarszą zaległość w przypadku jej wystąpienia u podatnika.

 

Sporządziła:

Adriana Kosmala-Fabiś

Wydział finansowy – podatki

Drukuj/generuj pdf

Na skróty