03.10.2012
Agnieszka Muszka

Zarządzenie nr 90

Zarządzenie nr 90

W sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym      (tj. Dz.U. z  2011r. nr.142, poz. 1591 ze zm.) oraz §2 Uchwały nr V/23/11 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: regulaminu korzystania z obiektu hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim oraz odpłatności za jej użytkowanie (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 56, poz.743) zarządzam, co następuje:

 

 

 

 

§1. Ustalam stawkę opłaty za korzystanie z hali widowiskowo-sportowej przy Szkole 

      Podstawowej w Gryfowie Śląskim w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt zł)                      

      za 1 godzinę.

 

 

 

§2.  Dochody pochodzące z opłat wymienionych w §1 są przekazywane na rachunek bieżący

       jednostki i odprowadzane na konto gminy.

 

 

 

§3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013r.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty