10.01.2014
Agnieszka Muszka

Zarządzenie Burmistrza nr.3 2014

Zarządzenie Burmistrza nr.3 2014

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami)i uchwały Nr XXXVI/187/13 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski  z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski w  2014 roku”   zarządzam,  co następuje:

§ 1. Zapraszam osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                       i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

§ 2. W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowej  do opiniowania ofert w otwartym konkursie  ofert na realizacje zadań w roku 2014.

§ 3. Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski  powołuje do komisji konkursowej dwie osoby z listy kandydatów na członków komisji konkursowej wskazane przez organizacje  pozarządowe lub podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 powołanej wyżej ustawy,                            z wyłączeniem osób  wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  tej  ustawy, biorące udział w konkursie.

§ 4. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

§ 5. W skład komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy spełniają następujące kryteria:

  1. akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności,
  2. korzystają z pełni z praw publicznych.

 

§ 6 . Zadania komisji konkursowej.

  1. ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,
  1. proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
  1. proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,
  1. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi  Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 7. Termin zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej upływa dnia 27 stycznia 2014 roku.

§ 8. Zgłoszenia kandydatów na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd  Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim  Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski  z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej”.

 

§ 9. Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu,  Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Treść zarządzenia [198.03 KB]

Drukuj/generuj pdf

Na skróty