25.01.2013
Agnieszka Muszka

Zarządzenie Burmistrza Nr 3/2013

Zarządzenie Burmistrza Nr 3/2013

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia , kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, propagowania i rozwijania wspólnot dzieci i młodzieży,  inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia   24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na podstawie art.11 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze. zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski Nr XV/71/11 z dnia 28 grudnia 2012 roku  w sprawie budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na rok 2013  rok, zarządzam co następuje:

§1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Gryfów Śląski z zakresu: kultury fizycznej, sportu, , promocji i ochrony zdrowia, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, propagowania i rozwijania wspólnot dzieci i młodzieży,  inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia  Burmistrza

Gminy Miasta Gryfów Śląski

Nr    3/2013  z dnia 21 stycznia 2013 r.

OGŁOSZENIE

 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW  ŚLĄSKI

 

 

 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536  ze zmianami)

ogłaszam otwarty konkurs ofert

na realizację

przez organizacje pozarządowe

zadań publicznych w roku 2013 w zakresie:

 

 

    Kultury fizycznej i sportu, –  97.500 zł
    Promocji i ochrony zdrowia  – 2.000 zł
    Kultury, sztuki,  kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego  i rekreacji dzieci i młodzieży, propagowania i rozwijania wspólnot dzieci i młodzieży oraz inicjatyw promujących Gryfów Śląski  – 10.000 zł,
     Działań na rzecz osób niepełnopsrawnych – 1.000 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, ul.  Rynek 1  w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia.

Szczegóły  konkursu oraz formularze ofert dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta pokój nr 10 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu www.bip.gryfow.pl

 

 

 

 

 

 

 

Szczegóły Otwartego Konkursu Ofert

ogłoszonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski na wsparcie działań z zakresu:  kultury fizycznej i  sportu, promocji i ochrony zdrowia, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, propagowania i rozwijania wspólnot dzieci i młodzieży,  inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2013.

 

Zadanie Nr 1

w zakresie kultury fizycznej i sportu. Planowana wysokość środków publicznych na realizację tego zadania dla wybranych w wyniku konkursu podmiotów – 97.500 zł.

Cel zadania:

Upowszechnienie sportu, propagowanie zdrowego stylu życia, organizacja imprez sportowych.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

1. Prowadzenie zajęć sportowych, szkoleń zawodników w różnych dyscyplinach sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji jako zdrowego stylu życia i aktywnej formy spędzania wolnego czasu, organizowanie imprez sportowych –  95.000 zł. Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na podobne zadanie w 2012 roku – 96.000 zł.

2. Organizacja wyścigu kolarskiego w Proszówce – 2.000 zł. Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na podobne zadanie w 2012 roku – 2.000 zł.

3. Organizacja zawodów wędkarskich – 500 zł. Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na podobne zadanie w 2012 roku – 500 zł.

Zadanie Nr 2

w zakresie  promocji i ochrony zdrowia –  2.000 zł.

Cel zadania:   Popularyzacja zagadnień o  charakterze profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej  na terenie gminy Gryfów Śląski,  popularyzacja zabiegów rehabilitacyjnych.

Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na podobne zadanie w 2012 roku – 3.000 zł.

Zadanie Nr 3

w zakresie kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wycieczek krajoznawczo-turystycznych, propagowania i rozwijania wspólnot dzieci i młodzieży  oraz inicjatyw promujących Gryfów Śląski.

Planowana ilość środków publicznych przeznaczonych na zadania dla wybranych podmiotów w wyniku konkursu – 10.000 zł.

Cel zadania: Propagowanie i rozwijanie wspólnot mieszkańców, promocja miasta i gminy Gryfów Śląski, zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

1. Organizowanie świąt państwowych , okazjonalnych spotkań , szkoleń okolicznościowych imprez okolicznościowych dla członków organizacji działających na terenie gminy Gryfów Śląski, – 3.500 zł. Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na podobne zadania w 2012 roku – 3.500 zł.

2. Organizowanie festiwalu piosenki patriotycznej i religijnej – 1.000 zł. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na podobne zadanie w 2012 roku – 1.000 zł.

3. Propagowanie miasta i osób z nim związanych, rozwijanie zainteresowania historią Gryfowa Śląskiego, promocja walorów krajoznawczych, organizowanie konkursów – 3.000 zł. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na podobne zadania w 2012 roku – 4.000 zł.

 4. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży  oraz wycieczek turystyczno-krajoznawczych – 2.000 zł. Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na podobne zadania w 2012 roku – 2.500 zł.

5. Propagowanie i rozwijanie wspólnot dzieci  młodzieży .– 500 zł. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację podobnego zadania w roku 2012 – 1.000 zł.

 

Zadanie Nr 4

w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Cel zadania:

Integracja osób niepełnosprawnych w środowisku.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

1. Dofinansowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego.  Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie dla wybranych podmiotów w wyniku konkursu  1.000 zł.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację podobnego zadania w 2012 roku – 2.000 zł.

Zasady przyznawania dotacji:

 

1. Wymogi formalne ofert:

Uczestnikami konkursów mogą być organizacje pozarządowe i  inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ), które łącznie spełniają następujące warunki:

a)      Zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Gryfów Śląski.

b)      Posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.

c)      Rozliczyły dotację na realizację zadania Gminy i Miasta Gryfów Śląski za rok 2012.

d)     Przedstawiły poprawnie sporządzoną ofertę na formularzu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji  zadania publicznego i wzoru sprawozdania  z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Wzory ofert i sprawozdania dostępne są również w pok. nr 10  Urzędu Gminy i Miasta  w Gryfowie Śląskim.

  2. Do oferty należy dołączyć: 

a)      kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu  W przypadku podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych  kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest zaświadczenie o osobowości prawnej podmiotu oraz upoważnienie dla osoby lub osób do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych wydawanych przez właściwy organ,

      b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2012 rok,

b)      kopię aktualnego statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem  przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania pomiotu lub innego dokumentu określającego zakres prowadzonej działalności pożytku publicznego.

3. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

4. Zadanie winno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.

5. W przypadku gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia wysokość dofinansowania oferent nie będzie związany złożoną ofertą. W takim przypadku oferent może wycofać swoją ofertę.

6. Termin realizacji zadania – rok 2013. Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania zostaną każdorazowo określone w wiążącej strony umowie.

7. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert z zakresu – wpisać nazwę i numer zadania – w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, ul. Rynek 1 w godzinach od 8.00 do 15.30, w terminie 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia.

8. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Ogłoszenia wyników konkursu nastąpią w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert na stronie internetowej Urzędu Gminy.

9. Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej, bierze się   pod uwagę:

a)       wartość merytoryczną oferty ,

b)       zgodność z celami statutowymi,

c)       przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego,  w tym                           w odniesieniu  do zakresu rzeczowego zadania,

d)       udział środków finansowych  własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

e)       planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

f)        analizę i ocenę realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

g)       dotychczasową współpracę z lokalnym samorządem, placówkami oświatowymi, opinie i rekomendacje,

h)       czasokres funkcjonowania danego podmiotu na danym terenie.

Na podstawie art.11 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze. zm.) w związku                    z uchwałą Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski Nr XV/71/11 z dnia 28 grudnia 2012 roku  w sprawie budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na rok 2013  rok, zarządzam co następuje:

§1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Gryfów Śląski z zakresu: kultury fizycznej, sportu, , promocji i ochrony zdrowia, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego                   i rekreacji dzieci i młodzieży, propagowania i rozwijania wspólnot dzieci i młodzieży,  inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.  

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia  Burmistrza

Gminy Miasta Gryfów Śląski

Nr    3/2013  z dnia 21 stycznia 2013 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW  ŚLĄSKI

 

 

 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536  ze zmianami)

 

ogłaszam otwarty konkurs ofert

na realizację

przez organizacje pozarządowe

zadań publicznych w roku 2013 w zakresie:

 

 

1.      Kultury fizycznej i sportu, –  97.500 zł

2.      Promocji i ochrony zdrowia  – 2.000 zł

3.      Kultury, sztuki,  kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego  i rekreacji dzieci i młodzieży, propagowania i rozwijania wspólnot dzieci                  i młodzieży oraz inicjatyw promujących Gryfów Śląski  – 10.000 zł,

4.       Działań na rzecz osób niepełnopsrawnych – 1.000 zł

 

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta                w Gryfowie Śląskim, ul.  Rynek 1  w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia.

Szczegóły  konkursu oraz formularze ofert dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta pokój             nr 10 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu www.bip.gryfow.pl

 

 

 

 

 

 

 

Szczegóły Otwartego Konkursu Ofert

ogłoszonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski na wsparcie działań                    z zakresu:  kultury fizycznej i  sportu, promocji i ochrony zdrowia, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, propagowania i rozwijania wspólnot dzieci i młodzieży,  inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2013.

 

Zadanie Nr 1

w zakresie kultury fizycznej i sportu.  Planowana wysokość środków publicznych na realizację tego zadania dla wybranych w wyniku konkursu podmiotów – 97.500 zł.

Cel zadania:

Upowszechnienie sportu, propagowanie zdrowego stylu życia,  organizacja imprez sportowych.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

1. Prowadzenie zajęć sportowych, szkoleń zawodników w różnych dyscyplinach sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji jako zdrowego stylu życia i aktywnej formy spędzania wolnego czasu, organizowanie imprez sportowych –  95.000 zł. Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na podobne zadanie w 2012 roku – 96.000 zł.

2. Organizacja wyścigu kolarskiego w Proszówce – 2.000 zł. Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na podobne zadanie w 2012 roku – 2.000 zł.

3. Organizacja zawodów wędkarskich – 500 zł. Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na podobne zadanie w 2012 roku – 500 zł.

Zadanie Nr 2

w zakresie  promocji i ochrony zdrowia –  2.000 zł.

Cel zadania:   Popularyzacja zagadnień o  charakterze profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej  na terenie gminy Gryfów Śląski,  popularyzacja zabiegów rehabilitacyjnych.

Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na podobne zadanie w 2012 roku – 3.000 zł.

Zadanie Nr 3

w zakresie kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wycieczek krajoznawczo-turystycznych, propagowania i rozwijania wspólnot dzieci i młodzieży  oraz inicjatyw promujących Gryfów Śląski.

Planowana ilość środków publicznych przeznaczonych na zadania dla wybranych podmiotów w wyniku konkursu – 10.000 zł.

Cel zadania: Propagowanie i rozwijanie wspólnot mieszkańców, promocja miasta i gminy Gryfów Śląski, zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 

1. Organizowanie świąt państwowych , okazjonalnych spotkań , szkoleń okolicznościowych imprez okolicznościowych dla członków organizacji działających na terenie gminy Gryfów Śląski, – 3.500 zł. Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na podobne zadania w 2012 roku – 3.500 zł.

2. Organizowanie festiwalu piosenki patriotycznej i religijnej – 1.000 zł. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na podobne zadanie w 2012 roku – 1.000 zł.

3. Propagowanie miasta i osób z nim związanych, rozwijanie zainteresowania historią Gryfowa Śląskiego, promocja walorów krajoznawczych, organizowanie konkursów                    – 3.000 zł. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na podobne zadania w 2012 roku – 4.000 zł.

 4. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży  oraz wycieczek turystyczno-krajoznawczych – 2.000 zł. Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na podobne zadania w 2012 roku – 2.500 zł.

5. Propagowanie i rozwijanie wspólnot dzieci  młodzieży .– 500 zł. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację podobnego zadania w roku 2012 – 1.000 zł.

 

Zadanie Nr 4

w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Cel zadania:

Integracja osób niepełnosprawnych w środowisku.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

1. Dofinansowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego.  Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie dla wybranych podmiotów w wyniku konkursu  1.000 zł.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację podobnego zadania w 2012 roku – 2.000 zł.

Zasady przyznawania dotacji:

 

1. Wymogi formalne ofert:

 

Uczestnikami konkursów mogą być organizacje pozarządowe i  inne podmioty wymienione            w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                      i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ), które łącznie spełniają następujące warunki:

a)      Zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Gryfów Śląski.

b)      Posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.

c)      Rozliczyły dotację na realizację zadania Gminy i Miasta Gryfów Śląski za rok 2012.

d)     Przedstawiły poprawnie sporządzoną ofertę na formularzu zgodnym                                      z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji  zadania publicznego i wzoru sprawozdania  z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Wzory ofert i sprawozdania dostępne są również w pok. nr 10  Urzędu Gminy i Miasta  w Gryfowie Śląskim.

  2. Do oferty należy dołączyć:  

a)      kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu  W przypadku podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych  kościołów                       i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest zaświadczenie                            o osobowości prawnej podmiotu oraz upoważnienie dla osoby lub osób do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych wydawanych przez właściwy organ,

      b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2012 rok,

b)      kopię aktualnego statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem  przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania pomiotu lub innego dokumentu określającego zakres prowadzonej działalności pożytku publicznego.

 

3. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

4. Zadanie winno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.

5. W przypadku gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.                      W przypadku konieczności zmniejszenia wysokość dofinansowania oferent nie będzie związany złożoną ofertą. W takim przypadku oferent może wycofać swoją ofertę.

6. Termin realizacji zadania – rok 2013. Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania zostaną każdorazowo określone w wiążącej strony umowie.

7. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert z zakresu – wpisać nazwę i numer zadania – w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim,                   ul. Rynek 1 w godzinach od 8.00 do 15.30, w terminie 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia.

8. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Ogłoszenia wyników konkursu nastąpią w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert na stronie internetowej Urzędu Gminy.

9. Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej, bierze się   pod uwagę:

a)       wartość merytoryczną oferty ,

b)       zgodność z celami statutowymi,

c)       przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego,  w tym                           w odniesieniu  do zakresu rzeczowego zadania,

d)       udział środków finansowych  własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

e)       planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

f)        analizę i ocenę realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

g)       dotychczasową współpracę z lokalnym samorządem, placówkami oświatowymi, opinie i rekomendacje,

h)       czasokres funkcjonowania danego podmiotu na danym terenie.

 

Na podstawie art.11 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze. zm.) w związku         &

Drukuj/generuj pdf

Na skróty