10.12.2014
Agnieszka Muszka

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Pegaz zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie informacyjne w dniu 16 grudnia 2014 (wtorek) o godz.16.00 w Bibliotece Publicznej w Gryfowie Śląskim.Tematyka spotkania :
Inicjatywa  Lokalna  oraz  
możliwości dofinansowania w ramach projektu
związanego  z  ochroną ekosystemów i gatunków zagrożonych .

Przykładowe obszary wsparcia:

-prowadzenie czynnej ochrony ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków, – przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających,

– ochrona ex situ zagrożonych gatunków,

– lokalny monitoring przyrodniczy,

– przywracanie tradycyjnych odmian roślin użytkowych i ras zwierząt gospodarskich,

– ochrona środowiska przyrodniczego przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi,

-ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej,

– odbudowa stanu populacji zagrożonych gatunków drzew (np. wiąz, jesion), zachowanie i pielęgnacja cennych alei przydrożnych,

– zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi – zadrzewień i zakrzewień środpolnych,

– zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych,

– rozwój ogrodów/parków miejskich o znaczeniu przyrodniczym,

– modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych),

– usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych,

– renaturyzacja/rekultywacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka,

-ograniczenie antropopresji w budynkach/obiektach użyteczności publicznej – minimalizacja emisji do środowiska,

-działalność przeciwpowodziowa – przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom.


Drukuj/generuj pdf

Na skróty