01.09.2016
Agnieszka Muszka

Wyprawka szkolna 2016

Wyprawka szkolna 2016

Uchwała Rady Ministrów Nr 82/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. 2016 r. poz. 1045) określają szczegółowe warunki udzielania pomocy w formie:

1. dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników                   do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych             do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną                   w stopniu lekkim, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnością ruchową , w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                                       z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną

W ramach programu „Wyprawka szkolna”  – zakup podręczników – pomoc przysługuje wyżej wymienionym uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci                 i młodzieży do:

– do klasy VI szkoły podstawowej,

–  klasy III gimnazjum,

–  szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, techników lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów                                      z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

 

2. dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty,  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi,                        w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci   i młodzieży do:

– klasy I-III i VI szkoły podstawowej,

– klasy III gimnazjum,

– lub szkoły ponadgimnazjalnej,

w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22 ad ust. 1 ustawy.  

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana na wniosek rodziców (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016-2017.

Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy Burmistrz  Gminy Gryfów Śląski  ustalił do dnia 09 września 2016 r. 

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu:

  1. W przypadku zakupów indywidualnych, dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest faktora VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. Jeżeli składane jest oświadczenie, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniem w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.
  2. W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów koszty zakupu są zawracane rodzicom uczniów (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę                 i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

Zwrot kosztów zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych, do wysokości wartości pomocy, nastąpi do dnia 18 listopada 2016 r.

 

 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty