23.12.2020
Paweł Cerkanowicz

Ważne zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych od 1 stycznia 2021 r.

Ważne zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi  dla nieruchomości niezamieszkałych od 1 stycznia 2021 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, iż w związku z podjęciem przez Radę Miejską Gminy Gryfów Śląski w dniu 1 grudnia 2020 r. uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, od dnia 1 stycznia 2021 roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne.

Zgodnie z treścią podjętej uchwały w gminnym systemie gospodarki odpadami pozostają wyłącznie nieruchomości:

1) tzw. „mieszane” , które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (np. salon fryzjerski w kamiennicy), z wyłączeniem nieruchomości stanowiących lokale gastronomiczne,

2) na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

3) na których prowadzona jest działalność:

  1. a) Urzędu Gminy i Miast Gryfów Śląski i innych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfów Śląski,
  2. b) instytucji kultury Gminy Gryfów Śląski,

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, które pozostają w gminnym systemie gospodarki odpadami w dalszym ciągu zobowiązani będą do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach.

Natomiast z dniem 1 stycznia 2021 roku, złożone deklaracje przez właścicieli  nieruchomości niezamieszkałych wyłączanych z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi przestają obowiązywać z mocy prawa. Od tego dnia odpady komunalne z terenu tych nieruchomości nie będą odbierane przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfów Śląski.

Wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu gospodarowania odpadami będzie skutkowało zatem koniecznością zawarcia przez właścicieli tych nieruchomości indywidualnych umów z wybranym podmiotem wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfów Śląski.
Lista przedsiębiorców wpisanych do przedmiotowego rejestru dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy i Miasta Gryfów  Śląski.

UWAGA:

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych wyłączonych z gminnego systemu gospodarki odpadami nadal będą zobowiązani do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfów Śląski oraz ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie ich nieruchomości. Jednocześnie informujemy, że wypełnianie obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych będzie podlegać regularnym kontrolom.

Powyższe zmiany są konsekwencją nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.:Dz.U.2020 poz. 1439), która spowodowała, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, płacą obecnie rażąco niskie stawki opłaty za odbiór odpadów, tj. 5,89 zł za pojemnik 120 l, 54 zł za pojemnik 1100l. Są to kwoty niepokrywające rzeczywistych kosztów usługi odbioru i  zagospodarowania odpadów pochodzących z przedmiotowych nieruchomości, co ostatecznie obciąża gminny system gospodarki odpadami komunalnymi.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty