26.05.2021
Paweł Cerkanowicz

Uwaga – wzrost kosztów postępowania windykacyjnego związanymi z nowelizacją Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Uwaga – wzrost kosztów postępowania windykacyjnego związanymi z nowelizacją Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

20 lutego 2021 roku weszła w życie kolejna nowelizacja Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji . Ustawa nakłada na Organ Podatkowy, którym w naszym przypadku jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, nowe obowiązki.

Nie chcemy w tym miejscu skupiać się na tych obowiązkach, ale pragniemy przekazać Państwu kilka bardzo ważnych informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla Mieszkańców – podatników podatków i opłat lokalnych (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Obowiązkiem gminy jest prowadzenie działań windykacyjnych. Podstawowo działania te obejmują wysyłanie upomnień. Przekazywanie informacji o zadłużeniu – tzw. czynności informacyjne, mają charakter dobrowolny. Jeżeli jednak te działania nie spowodują wpłaty zobowiązań gmina ma obowiązek przekazania dalszej egzekucji do właściwych urzędów skarbowych. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy łączna wysokość zaległości nie przekracza kwoty 116,00 zł (dziesięciokrotność kosztów upomnienia), chyba że okres od upływu przedawnienia jest krótszy niż 6 miesięcy.

Od ponad dwóch lat oprócz upomnień, które co do zasady są niezbędne w celu wszczęcia ewentualnej egzekucji administracyjnej, wysyłamy do Państwa za pośrednictwem dostępnych kanałów informacyjnych wiadomości o istniejącym zadłużeniu. W przypadkach, gdzie dysponujemy wyłącznie adresem do korespondencji, wysyłamy listy zwykłe – wszystko po to by wykluczyć sytuację, że podatnik nie został poinformowany przed wszczęciem egzekucji o działaniach, które muszą nastąpić. Działania te określane są w ustawie jako „czynności informacyjne”, w ślad za którymi podejmowany jest kolejny etap – czyli wszczęcie egzekucji administracyjnej. Mówiąc prościej,  jest to przekazanie dalszej windykacji zaległości do Urzędu Skarbowego.

Szanowni Państwo, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów ma to szczególne znaczenie, bowiem przekazanie od 20 lutego 2021 roku egzekucji do urzędu skarbowego, będzie wiązało się z poniesieniem przez Zobowiązanego – czyli osobę która nie zapłaciła podatku i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dodatkowych kosztów.

  • Wszczęcie postępowania egzekucyjnego czyli przesłanie tytułu wykonawczego do egzekucji to koszt 40,00 zł
  • Jeżeli nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej opłata ta zostanie podwyższona do 100,00 zł

Są to opłaty za jeden tytuł wykonawczy, każdy następny tytuł wykonawczy to kolejne 100 zł.

To jednak nie koniec kosztów. Osoba która nie zapłaci podatku lub opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio do gminy zostanie obciążona także opłatą egzekucyjną – może być to 10% lub 5% w zależności od tego czy zapłata zostanie wyegzekwowana czy też nastąpi zapłata bezpośrednio do urzędu skarbowego lub wierzyciela. Ponadto Dłużnik będzie zobowiązany do zwrotu wydatków jakie urząd skarbowy poniesie w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną.

Najlepiej zobrazuje to przykład:

– jeżeli zaległość z tytułu podatku wynosi 150,00 zł – po wysłaniu do Państwa upomnienia nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej, a następnie wszczęcie postępowania egzekucyjnego – urząd skarbowy pobierze około 320,00 zł

Złożą się na to:

  • należność główna w kwocie 150,00 zł,
  • koszty upomnienia – 11,60 zł,
  • opłata manipulacyjna – 100,00 zł,
  • oplata egzekucyjna – przy 10% – 15,00 zł,
  • zwrot wydatków – średnio 3 listy- 34,80 zł,
  • inne – wg. specyfikacji.

Chcemy podkreślić, że opłaty pobierane przez urząd skarbowy nie są przekazywane do Urzędu Gminy. Stanowią one przychód budżetu państwa. Ministerstwo Finansów wprowadzając opłatę manipulacyjną uzasadniło to w następujący sposób: „opłata manipulacyjna oprócz refinansowania wydatków poniesionych przez organ egzekucyjny pełni funkcję prewencyjną i wychowawczą. Promując zachowania społecznie pożądane, wpływa na wzrost świadomości obywateli w zakresie terminowego wykonywania obowiązków”.

Jak wspomniano na wstępie tej informacji, prowadzenie egzekucji administracyjnej przez urząd gminy to obowiązek, a nie wybór.

Wspólnie możemy działać tak, by te koszty nie powstały i nie narażały domowych budżetów na nieplanowane wydatki. Dlatego też, bardzo prosimy aby rzetelnie podejść do informacji jakie Państwu przekazujemy o istniejącym zadłużeniu, czy to już w formie upomnienia czy też sms- a czy wiadomości e-mail. Należy jednak skontaktować się z urzędem, ponieważ podana tam kwota nie zawiera kosztów upomnień ani odsetek.

Informacje dotyczące aktualnego stanu Państwa rozliczeń z tytułu podatków lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskacie Państwo :

  • podatki

telefonicznie 75 7811 258 i mailowo podatki@gryfow.pl

  • opłat za gospodarowanie odpadami

telefonicznie 75 781 3185 i mailowo p.kordalska@gryfow.pl

 

Gorąco zachęcamy do kontaktu!

Wydział Finansowy  – Podatki

Drukuj/generuj pdf

Na skróty