31.08.2021
Paweł Cerkanowicz

UWAGA WERYFIKACJA DEKLARACJI „ODPADOWYCH”

UWAGA WERYFIKACJA DEKLARACJI „ODPADOWYCH”

Algorytm wyłapie niepłacących za odpady
w Gminie Gryfów Śląski!

Z zasady gminny system gospodarki odpadami komunalnymi powinien się sam finansować, jednak, gdy część mieszkańców świadomie nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub podaje w nich nieprawdę, zaniżając ilość osób zamieszkujących nieruchomość, to wtedy koszty funkcjonowania systemu pokrywają pozostali jego członkowie, którzy zmuszeni są ponosić coraz to wyższe opłaty za odpady.

Nie godzimy się dłużej na sytuację, w której uczciwi mieszkańcy naszej Gminy ponoszą koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi również za osoby, które nie wypełniają swoich obowiązków i nie wnoszą opłat z tego tytułu w należnej wysokości.  Szukając zatem dodatkowych narzędzi, które umożliwiłyby weryfikację danych zawartych w składanych przez mieszkańców deklaracjach, udało się nam nawiązać współpracę z Gminą Miejską Świdnik, która na podstawie zawartego porozumienia udostępniła nam bezpłatnie algorytm, powstały
w ramach pilotażowego Programu GovTech Polska, umożliwiający wykrywanie „niespójności w deklaracjach określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami”. Mamy nadzieję, że to innowacyjne rozwiązanie, podobnie jak w Gminie Świdnik, pozwoli nam uszczelnić gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi. Dzięki przedmiotowej aplikacji wykryto tam bowiem 1400 osób, które nie płaciły za odbiór odpadów. Osoby te musiały w konsekwencji zmienić dane zawarte w deklaracjach, a także ponieść opłatę wstecznie nawet do 5 lat.

Jak to działa?

Aplikacja zestawia ze sobą informacje otrzymane m.in. z jednostek podległych Gminie, tj.: z MGOPS, szkół, przedszkoli, ZBGKiM (m.in. informacje o ilości zużytej wody) oraz danych uzyskanych ze Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych, z danymi zawartymi w składanych przez mieszkańców deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Następnie algorytm wychwytuje rozbieżności w liczbie osób zamieszkujących dane nieruchomości. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, co do ilości osób zamieszkujących nieruchomość, do jej właściciela kierowane jest wezwanie do złożenia stosownych wyjaśnień lub w przypadku braku deklaracji wezwanie do jej złożenia. Jeśli ustalenia aplikacji potwierdzą się, wówczas właściciel nieruchomości nie tylko będzie musiał zmienić deklarację, ale również zapłacić należną opłatę za odpady nawet do 5 lat wstecz.

I co teraz?

Obecnie trwają przygotowywania bazy danych, na podstawie której zostaną zweryfikowane informacje zawarte w składanych przez mieszkańców deklaracjach odpadowych. W związku z powyższym APELUJEMY do wszystkich mieszkańców Gminy Gryfów Śląski o zgłaszanie się do tut. urzędu w celu skorygowania danych zawartych w złożonych deklaracjach (o ile tej korekty wymagają), aby uniknąć ewentualnych konsekwencji poświadczenia w nich nieprawdy. Natomiast mieszkańców Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych prosimy o składanie aktualnych oświadczeń o liczbie osób zamieszkujących w danym lokalu do swoich Zarządców.

MANDAT ZA BRAK DEKLARACJI ODPADOWEJ?!

TAK- STRAŻNICY MIEJSCY ZAJMĄ SIĘ TYM!

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub podaje
w niej nieprawdępodlega karze grzywny do 500 zł.

Przypominamy zatem, że właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zwiększenie bądź zmniejszenie liczby osób zamieszkujących nieruchomość), właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

PAMIĘTAJ!

Jeśli urodziło Ci się dziecko, członek rodziny powrócił do domu z zagranicy, zmieniłeś miejsce zamieszkania, ktoś wprowadził się do Ciebie lub jeden z domowników zmarł – masz obowiązek niezwłocznie złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

 

Przygotowała:

Agnieszka Olszówka

insp.ds. gospodarki odpadami

Drukuj/generuj pdf

Na skróty