16.12.2019
Paweł Cerkanowicz

UWAGA ! USTAWOWY OBOWIĄZEK SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZ WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

UWAGA ! USTAWOWY OBOWIĄZEK SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZ WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 stycznia 2020r. wszyscy mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski (bezwzględnie) zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Jednocześnie informujemy, że od nowego roku od właścicieli nieruchomości z terenu gminy odbierane będą dodatkowo odpady biodegradowalne. W  związku z powyższym właściciele nieruchomości winni zaopatrzyć się w pojemnik lub worek koloru brązowego do gromadzenia ww. odpadów.

Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości uznaje się za spełniony w przypadku, gdy odpady komunalne wytwarzane na terenie nieruchomości zbierane są w podziale na odpowiednie frakcje (oddzielnie), tj: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady biodegradowalne, pozostałą część odpadów stanowią odpady zmieszane (posortownicze). Odpady należy gromadzić na terenie nieruchomości w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach.

Ważne:

  • właściciele nieruchomości wyposażają swoje posesje w pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych we własnym zakresie
  • właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku są zwolnieni z obowiązku posiadania pojemnika lub worka przeznaczonego do gromadzenia tych odpadów
  • przez kompostownik należy rozumieć specjalną skrzynię, pojemnik służący do kompostowania bioodpadów, kompostownikiem nie jest miejsce (pryzma) na gruncie, na którym składowane są bioodpady

UWAGA:

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosując wysokość stawki podwyższonej, stanowiącej dwukrotność miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie złożonej deklaracji.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty