06.05.2022
Agnieszka Muszka

UWAGA NOWY WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

UWAGA NOWY WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

Informujemy Państwa że od 01 maja br. obowiązuje nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Wniosek jest do pobrania ze strony w formacie pdf lub w wersji papierowej z holu Urzędu Gminy i Miasta.

Ponadto, informujemy, że zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty, w przypadku złożenia wniosku o wypłatę ww. świadczenia pieniężnego, upoważnieni przez Burmistrza pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski mogą dokonywać weryfikacji wskazanej we wniosku nieruchomości pod względem warunków zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

 

Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek o świadczenie pieniężne w przypadku zakwaterowania obywatela Ukrainy
Kim jest administrator danych

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, z siedzibą w Warszawie (00583) przy Al. Ujazdowskie 1/3.

Kontakt z administratorem

Z administratorem Ministrem Cyfryzacji możesz się skontaktować:

mailowo na adres:
sekretariat.dzs@mc.gov.pl,
pisemnie na adres siedziby administratora: Al. Ujazdowskie 1/3, 00583 Warszawa,

na adres korespondencyjny: ul. Królewska 27, 00060 Warszawa.

Kontakt z inspektorem ochrony danych

Administrator Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się
kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych :

pisemnie na adres: ul. Królewska 27, 00060 Warszawa,

mailowo na adres:
iod@mc.gov.pl.
Cel przetwarzania i podstawa prawna

Celem przetwarzania danych przez Ministra Cyfryzacji jest:

prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych wniosków o świadczenie pieniężne w związku
z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy.

Podstawa prawna: obowiązek prawny ciążący na administratorze w związku z przepisem szczególnym ustawy tj.
art. 13a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych zgromadzonych w bazie danych wniosków o świadczenie pieniężne w związku z
zakwaterowaniem obywateli Ukrainy :

1. Centralny Ośrodek Informatyki na podstawie powierzenia przez Ministra Cyfryzacji ;

Dane osobowe zgromadzone w bazie danych wniosków o świadczenie pieniężne w związku z zakwaterowaniem
obywateli Ukrainy udostępniane są:

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,

ministrowi właściwemu do spraw rodziny,

wojewodom,

gminom

w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy .

Jak długo będą przechowywane dane

Dane z bazy danych wniosków o świadczenie pieniężne w związku z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy, będą
przetwarzane do czasu realizacji obowiązku ciążącego na administratorze.

Jakie masz prawa

Przysługuje ci prawo do:

dostępu do twoich danych,

żądania ich sprostowania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00193 Warszawa.
Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane do bazy wprowadza organ gminy z wniosku o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w przypadku składania wniosku o świadczenie pieniężne w
związku z zakwaterowaniem obywatela Ukrainy.

Drukuj/generuj pdf

Załączniki:

Na skróty