08.08.2007
Agnieszka Muszka

Sprawa Szpitala

Sprawa Szpitala


Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 13 sierpnia 2007 r. zamyka się ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY Szpitala w Gryfowie Śląskim

  Prosimy mieszkańców o przybycie na sesję Rady Powiatu dnia 13 sierpnia 2007 r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim. Wyjazd na sesję nastąpi o godz. 13.00 spod kościoła w Gryfowie Śląskim.Komitet Obrony Szpitala                                              Samorząd Lokalny w Gryfowie Śląskim


Dnia 7 sierpnia 2007 r. miała miejsce sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej poświecona sprawie gryfowskiego szpitala. Na spotkanie przybyła liczna grupa mieszkańców gminy, przedstawiciele Komitetu Obrony Szpitala: Donata Widziewicz i Edward Luty oraz przedstawiciel Rady Powiatu Stanisław Dasiak. Na sesję zaproszono starostę Artura Zycha oraz dyrektora SPZ ZOZ Małgorzatę Barańską. Niestety, zaproszeni goście nie przybyli, tłumacząc swoją nieobecnść pilnymi obowiązkami. Czyżby los szpitala, a po części i mieszkańców Gryfowa był już przesądzony? Radni wobec takiej postawy starosty jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat wyłączenia Gminy Gryfów Śląski z Powiatu Lwóweckiego.


 


Uchwała Nr XII/59/07


Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski


z dnia 07 sierpnia 2007 roku


w sprawie : przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat wyłączenia Gminy Gryfów


Śląski z Powiatu Lwóweckiego


 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku


o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. 2001 r. nr 142 , poz. 1591 ze zmianami ) w związku z art. 3 ust. 1, pkt. 1 i 5 oraz art. 3b ust. 1, pkt. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami ) i § 7 ust. 1, pkt. 1 uchwały Nr XLIX/174/05 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski


Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski


uchwala, co następuje :


§ 1


Gmina Gryfów Śląski przeprowadzi konsultacje z mieszkańcami w sprawie wyłączenia gminy Gryfów Śląski z Powiatu Lwóweckiego.


 


§ 2


 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.


 


 


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty