03.09.2013
Agnieszka Muszka

Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski przypomina o II edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku 2013 Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Intencją ustanowienia tego tytułu jest nagradzanie działań obywateli na rzecz osób potrzebujących  pomocy lub na rzecz środowiska lokalnego. Tytuł  Społecznika Roku 2013 Gminy i Miasta Gryfów Śląski jest nagrodą honorową, której celem jest promowanie osób aktywnych społecznie. Kandydatury do tytułu można zgłaszać do 20 grudnia 2013 roku na adres: Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim Rynek 1, 59-620  Gryfów Śląski lub osobiście w sekretariacie  Urzędu pok. 9. 

Regulamin przyznawania tytułu „ Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski”

 

1. Tytuł „Społecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski” przyznawany jest osobom

fizycznym.

2. Konkurs o tytuł „Społecznik Roku” ogłasza i rozstrzyga Burmistrz Gminy i Miasta

Gryfów Śląski będący Przewodniczącym Kapituły Konkursu, w skład której wchodzą:

a) Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski,

b) Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski,

c) Przewodniczący Komisji Sfery Budżetowej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski,

d) Inspektor ds. infrastruktury społecznej Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

3. Kandydatów do tytułu może zgłaszać każdy obywatel i instytucja wg następujących zasad:

a) kandydatury należy zgłaszać pisemnie do Sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie

Śląskim Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski , pok. 9, w terminie do 20 grudnia 2013 raku,

b) zgłoszenie powinno zawierać:

– imię i nazwisko kandydata,

– imię i nazwisko osoby lub instytucji zagaszających,

– opis działalności kandydata,

– uzasadnienie kandydatury.

4. Informacja o terminie przyjmowania zgłoszeń zostanie umieszczona na stronie

internetowej www.gryfow.pl, na tablicach ogłoszeń oraz w „Kurierze Gryfowskim”.

5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na ostatniej sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów

Śląski.

6. Kapituła może przyznać za dany rok więcej niż jeden tytuł.

7. Wyróżnieni tytułem otrzymają statuetki oraz nagrodę rzeczową lub pieniężną.

 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty