14.03.2018
Agnieszka Muszka

Spalarnia śmieci, której nie będzie

Spalarnia śmieci, której nie będzie

Spalarnia śmieci, której nie będzie,
czyli kolejna afera medialna rozkręcona przez Obywatelski Patrol

Krótkie wprowadzenie w temat:

W grudniu 2016 r. zostały podjęte uchwały intencyjne dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w granicach administracyjnych gminy Gryfów Śląski oraz w obrębie ewidencyjnym Ubocze. Ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uległy częściowej dezaktualizacji i nie w pełni odpowiadały oczekiwaniom inwestycyjnym zarówno gminy jak i pozostałych dysponentów i użytkowników nieruchomości. Sporządzenie planu umożliwić miało dokonanie lokalnych korekt obecnego przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania wyżej wymienionych obszarów w dostosowaniu do bieżących potrzeb inwestycyjnych, w szczególności wyrażonych w złożonych wnioskach.

W lutym 2017 r. przystąpiliśmy do projektu „Szkoła planowania przestrzennego” i rozpoczęliśmy I etap procesu konsultacji. W ramach społecznych konsultacji do planu miejscowego zostało przygotowane badanie ankietowe (ankieta on-line), odbyło się także szereg spotkań, w tym warsztat przyszłościowy z przedsiębiorcami działającymi na terenie Ubocza. Podczas dyskusji na marcowym spotkaniu z uczestnikami warsztatu zasugerowano, aby z planu usunąć zapis dotyczący możliwości realizacji inwestycji „zawsze znacząco oddziałujących na środowisko” – czyli zasugerowano, aby w ramach wniosków do projektu planu, nie było takich inwestycji na terenie Ubocza. Decyzją burmistrza wniesiona została poprawka do projektu planu.

14 listopada 2017 r. czyli w trakcie prac nad projektem planu, spółka Eko Serwis ze Szczecina wykupiła teren w Uboczu wraz z dwoma zbiornikami po kwasie siarkowym (służyły kiedyś do produkcji nawozów fosforowych), od użytkownika wieczystego i właściciela obiektu na działce – KGHM Polska Miedź s. a. Kupując działkę, inwestor zrobił wyciąg z obowiązującego planu, który dopuszcza takie inwestycje. Warto jednak podkreślić, iż 29 listopada 2017 r. podczas spotkania z inwestorem zarówno burmistrz, jak i starosta lwówecki sugerowali nabywcy działki, że teren jest mocno skażony przez działalność Fosforów i zapewne nie będzie zgody na taką działalność ze strony mieszkańców, którzy do dziś są umęczeni działalnością zakładu.

W 2018 r. przystąpiliśmy do drugiego etapu konsultacji społecznych planu przestrzennego. Odbyły się: badanie ankietowe on-line oraz dwa spotkania konsultacyjne w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Projekt planu był wyłożony do wglądu w Urzędzie oraz opublikowany na BIP.

27 lutego 2018 r. w ramach spotkania konsultacyjnego odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów. Pomimo wielu informacji zapraszających, które ukazały się w mediach (www.gryfow.pl , Kurier Gryfowski, BIP Gryfów Śląski, ogłoszenia na tablicach) nie pojawił się nikt z Ubocza, natomiast zjawił się inwestor Eko Serwis i wniósł uwagi do planu, wnosząc o „wykreślenie § 5 ust. 3 projektu o brzmieniu: „Wyklucza się lokalizację obiektów mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko” oraz zmianę treści projektu, poprzez dodanie zwrotu „aktywność gospodarcza lub przemysł.” W uzasadnieniu napisano m. in. iż na terenie omawianej działki znajduje się instalacja wraz z infrastrukturą techniczną wykorzystywaną dotychczas na potrzeby działalności polegającej na magazynowaniu i przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych i obecny użytkownik nabył nieruchomość od KGHM Miedź Lubin w celu kontynuowania działalności.

12 marca 2018 r. w związku z tym, że na spotkaniu w dniu 27 lutego nie pojawili się mieszkańcy Ubocza, jako burmistrz zaproponowałem dodatkowe spotkanie konsultacyjne. Przybyli tym razem mieszkańcy Ubocza wyrazili swój sprzeciw dla realizacji inwestycji proponowanej przez firmę Eko Serwis ze Szczecina. Jeszcze do 15 marca można składać uwagi do projektu planu. Jako burmistrz już zapowiedziałem, że odrzucę uwagi inwestora do planu. W wypadku odrzucenia uwag zajmą się nimi radni Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski na kwietniowej sesji Rady Miejskiej. TAKIE SĄ FAKTY.

Ponieważ rozpętała się burza medialna za sprawą fanpage Obywatelski Patrol pana Kamila Opolskiego, informuję, iż podawane przezeń informacje są oburzające i nieprawdziwe.

NIEPRAWDĄ JEST, ŻE:

• burmistrz Gryfowa prowadzi rozmowy za plecami mieszkańców z firmą Eko Serwis,
• są dokumenty, które mogłyby to potwierdzać (nie było innego spotkania z firmą, oprócz jednego w towarzystwie starosty lwóweckiego, o którym napisałem wyżej),
• burmistrz wydawał jakąkolwiek zgodę popartą certyfikatami z dokumentów z odpowiednich organów, bowiem inwestor nie wystąpił z takimi wnioskami i o żadnej zgodzie nie było mowy.

Szanowni Mieszkańcy

Przedstawiłem fakty, a także zwróciłem uwagę na nieprawdziwe dane, które rozpowszechnia pan Kamil Opolski, bez najmniejszego zastanowienia i głębszej refleksji, a przede wszystkim nie posiadając podstawowej wiedzy w temacie. Uprawiane przez niego dziennikarstwo nastawione jest na sianie wśród Was strachu, niepewności, prowokację konfliktów i waśni. Nie po raz pierwszy do publicznej wiadomości podawane są przez Obywatelski Patrol informacje nieprawdziwe, nierzetelne, krzywdzące, wprowadzające niepokój. W związku z powyższym zapowiadam wystąpienie na drogę sądową w tej sprawie.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty