30.04.2009
Agnieszka Muszka

Sesja absolutoryjna

Sesja absolutoryjna

    22 kwietnia odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej. Tematem obrad była ocena działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Gryfów Śląski za rok 2008.

Medale dla gryfowianek
Na początku sesji wyróżniono 3 osoby zasłużone dla kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Odznaczenia wręczył burmistrz Olgierd Poniźnik. Honorowe odznaki „Zasłużony dla kultury polskiej” otrzymały Joanna Małoszczyk  i Marzena Staliś.
Srebrną odznakę „Za opiekę nad zabytkami” otrzymała dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach Zofia Rak.


Pozytywna ocena dla M-GOPS
Zgromadzeni na sesji obejrzeli prezentację multimedialną, przygotowaną przez kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Krystynę Pietruszewską. Po prezentacji odbyła się krótka dyskusja.
Pytania dotyczyły realizowanego przez MGOPS programu RAFIS, postępowania z osobami uzależnionymi od alkoholu skierowanymi na leczenie, skuteczności ściągania zaległości alimentacyjnych oraz spadającej liczby wypłacanych świadczeń w latach 2005 – 2008.  Krystyna Pietruszewska odpowiadała na pytania radnych. Zarówno burmistrz jak i radni pozytywnie ocenili działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Jednogłośne absolutorium
Następnym punktem obrad była ocena wykonania budżetu za 2008 rok. Pierwszy głos zabrał burmistrz Olgierd Poniźnik, który w swoim wystąpieniu podsumował miniony rok budżetowy i przypomniał o wielu zrealizowanych inwestycjach. Kończąc, zwrócił się do rady z prośbą o obiektywną ocenę działalności jego i całego Urzędu Gminy i Miasta, a także jednostek organizacyjnych gminy.Po wystąpieniu burmistrza radni – którzy wcześniej omawiali szczegółowo sprawozdanie na komisjach – nie mieli żadnych pytań. Szefowie komisji, z przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Walerią Krawczyk odczytali opinie poszczególnych komisji. Wszystkie pozytywnie oceniły wykonanie budżetu. Następnie odbyło się głosowanie, w którym jednogłośnie radni udzielili burmistrzowi absolutorium za 2008 rok .


Pełna relacja z sesji absolutoryjnej ukaże się w majowym numerze Kuriera Gryfowskiego.


 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty