11.10.2021
Paweł Cerkanowicz

Ruszył pilotaż programu „Czyste powietrze” dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych.

Ruszył pilotaż programu „Czyste powietrze” dla właścicieli mieszkań w budynkach  wielorodzinnych.

Od 11 października 2021 r. mieszkańcy Dolnego Śląska mogą ubiegać się o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielorodzinnych, w ramach pilotażu programu „Czyste powietrze.

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych to główne cele tego pilotażu, który rozpoczął się na Dolnym Śląsku, po województwie zachodniopomorskim i Pszczynie. Jego budżet wynosi 20 mln zł.

Beneficjentami pilotażu, w podstawowym poziomie dofinansowania, mogą zostać osoby fizyczne o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali mieszkalnych. W tym przypadku intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi od 30% do nawet 45% kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu realizowanego przedsięwzięcia. Dotacja wyniesie:

  • do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda, która może być uzupełniona wymianą stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u., montażem wentylacji;
  • do 15 tys. zł, jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku uzupełnione wspomnianymi zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. lub montażem wentylacji;
  • do 5 tys. zł, jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.

Dla podwyższonego poziomu dofinansowania, dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, wskazany w zaświadczeniu z gminy, nie przekracza kwoty 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym będą to odpowiednio dotacje w wysokości do: 30, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych wykonanego przedsięwzięcia.

Beneficjentami pilotażu mogą zostać także wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali. Mogą one ubiegać się o dotacje do 60% kosztów kwalifikowanych, w kwotach dofinansowania wynoszących od 40 tys. zł do 340 tys. zł. W ramach pilotażu w WFOŚiGW we Wrocławiu wspólnota może ubiegać się również o pożyczki wspierające realizację projektów termomodernizacyjnych do 40% kosztów kwalifikowanych na uzupełnienie wkładu własnego. Warunki przyznawania i wypłaty pożyczki na uzupełnienie wkładu własnego zostaną określone przez WFOŚiGW we Wrocławiu.

Dla mieszkańców gmin graniczących z Republiką Czeską dotacje będą odpowiednio wyższe o dziesięć punktów procentowych. W programie określono, że tych gmin jest 30. Wśród nich nie ma niestety gminy Gryfów Śląski, są natomiast takie gminy, jak m.in.: Leśna, Bogatynia, Zgorzelec, Nowa Ruda, Jelenia Góra, Szklarska Poręba, Kudowa Zdrój.

Składanie wniosków ma się odbywać poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) https://gwd.nfosigw.gov.pl/ gdzie mają być opublikowane formularze wniosków – inne dla osób fizycznych i inne dla wspólnot mieszkaniowych.

Uwaga: rozpoczęcie przedsięwzięcia (zgłaszanego do dofinansowania w ramach pilotażu) rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić dopiero od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej uznawane będą za niekwalifikowane, z wyłączeniem kosztów audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i ekspertyz, o ile poniesiono koszty nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Do dofinansowania nie kwalifikuje się kosztów poniesionych przed oddaniem do użytkowania budynku/lokalu mieszkalnego.

Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi w przypadku osób fizycznych – do 24 miesięcy,
a w przypadku wspólnot mieszkaniowych – do 30 miesięcy, od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2024 r.

Według oficjalnych zapowiedzi, już niebawem, bo w 2022 r., resort klimatu i środowiska oraz NFOŚiGW planują uruchomienie ogólnopolskiego programu wsparcia wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. Jest on na razie poprzedzony trzema w/w pilotażami: w województwie zachodniopomorskim, w Pszczynie na Śląsku i od 11 października br. również na Dolnym Śląsku.

Więcej informacji, w tym dokumenty programowe w/w pilotażu znajdziecie Państwo na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/woj-dolnoslaskie-2021/

Zapraszamy także do kontaktu i zadawania ewentualnych pytań związanych z w/w pilotażem  osobie prowadzącej gminny punkt konsultacyjno-informacyjnym programu „Czyste powietrze”. Przypominamy, że na bieżąco w/w punkt działa w gryfowskim ratuszu, gdzie można się spotkać i porozmawiać z panem Krzysztofem Rozenbajger na temat pozyskania dotacji na termomodernizację swojego domu lub mieszkania. Prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu 667 813 552 lub mailowo: czystepowietrze@gryfow.pl

Drukuj/generuj pdf

Na skróty