14.08.2007
Agnieszka Muszka

RPO koniec negocjacji z Komisją Europejską

RPO koniec negocjacji z Komisją Europejską

13 sierpnia marszałek Andrzej Łoś poinformował o zakończeniu negocjacji z Komisją Europejską dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Dolny Śląsk jest pierwszym regionem w Polsce, który zamknął w Brukseli procedurę negocjacyjną swojego programu.

RPO dla województwa dolnośląskiego będzie podstawą wykorzystania w naszym regionie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Określa priorytety, podział oraz wysokość środków, jakie otrzyma Województwo Dolnośląskie na realizację polityki regionalnej.


W latach 2007-2013 w ramach RPO nasz region otrzyma ponad 1 miliard 213 milionów euro, które zostały rozdzielone na 10 priorytetów:


1. Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw („Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”), 309 842 736 euro;
2.
Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku („Społeczeństwo informacyjne”), 97 051 591 euro;
3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”), 227 950 624 euro;
4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”), 128 759 928 euro;
5. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku („Energetyka”), 36 394 347 euro;
6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”), 108 479 497 euro;
7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku („Edukacja”), 99 050 316 euro;
8. Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”), 52 722 970 euro;
9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”), 106 867 090 euro;
10.  Pomoc Techniczna, 46 025 790 euro.


Kalendarium negocjacji:


21 grudnia 2006 r. – uchwała Zarządu Województwa w sprawie przyjęcia RPO oraz Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla RPO oraz przekazanie dokumentów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;


20 lutego 2007 r. – akceptacja RPO WD przez Radę Ministrów; zakończenie procedury akceptacji Programu na szczeblu krajowym;


21 lutego 2007 r. – przekazanie RPO uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałą 152/III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego do negocjacji z Komisją Europejską;


5 marca 2007 r. – dopuszczenie przez Komisję Europejską RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 do oceny merytorycznej;


5 czerwca 2007 r. – przekazanie uwag Komisji Europejskiej po ocenie merytorycznej;


19 czerwca 2007 r. – I spotkanie negocjacyjne z przedstawicielami KE we Wrocławiu;


21 – 22 czerwca 2007 r. – spotkanie negocjacyjne dotyczące m.in. wskaźników, komplementarności i demarkacji z innymi programami oraz systemu instytucjonalnego;


13 lipca 2007 r. – przekazanie poprawionego RPO do Komisji Europejskiej;


7 sierpnia 2007 r. – przekazanie uwag do wersji z 13 lipca 2007 r.;


9 sierpnia 2007 r. – II spotkanie negocjacyjne z przedstawicielami KE w Brukseli, zakończenie procedury negocjacyjnej.


Żródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Drukuj/generuj pdf

Na skróty