19.01.2018
Agnieszka Muszka

Rekordowy Gryfów podczas 26. Finału WOŚP

Rekordowy Gryfów podczas 26. Finału WOŚP

To był najpiękniejszy i najradośniejszy finał WOŚP w historii naszego miasta. Tylu ludzi o wiel-kich sercach na metr kwadratowy powierzchni Ośrodka Kultury jeszcze nie widzieliśmy. W bieżącym roku graliśmy wspólnie „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. 

Część główna i najważniejsza to oczywiście kwesta. Na terenie naszej gminy pieniądze do puszek zbierało 34 wolontariuszy. Analogicznie do poprzednich lat byli to nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim wraz z uczniami, nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Uboczu również z uczniami, młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim, uczniowie gryfowskiego Gimnazjum wraz z nauczycielami oraz osoby indywidualne.

Sztab oraz wszelkie działania towarzyszące zlokalizowane były w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.

Kweście towarzyszyła część artystyczna wypełniona przez wspaniałe występy przygotowane przez Przedszkole Publiczne, Szkołę Podstawową w Gryfowie Śląskim, Szkołę Podstawową w Uboczu, Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „MOCNI”, sekcję taneczną z M-GOK oraz Gryfowską Kapelę Podwórkową.

WOŚP to również programy edukacyjne „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Tę część prezentacji wypełnili pedagodzy wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Uboczu pokazem pierwszej pomocy przedmedycznej.

Gościnnie wystąpił Rob Thompson z Mirska.

Ogromne emocje towarzyszyły sprzedaży przedmiotów przekazanych przez Darczyńców.

Licytacje pro-wadzone przez burmistrza dały imponujący efekt w kwocie 7.900,00 zł! Największą atrakcją jednak była kawiarenka, w której można było skosztować wypieków i słodkości przygotowanych przez druhów jednostek OSP gminy Gryfów Śląski na czele z realizatorką pomysłu sekretarz OSP w Pro-szówce Kamilą Zajączkowską i małymi druhami Dominiką i Wiktorią (5 lat). Z kawiarenki do WOŚP trafiło 1.328,66 zł. Pięknie dziękujemy!

Nad częścią finansową czuwała komisja skrupulatnie rozliczająca zbiórkę. W skład komisji weszli: Marta Piotrowska, Wiesław Kutni, Agnieszka Szymańska, Dariusz Wojciechowski, Edyta Przytulak, Daria Kłowata, Aneta Kłowata, Małgorzata Kłowata, Edward Kłowaty, Sylwia Rudak, Grażyna Kusyk, Anna Szewczak, Elżbieta Czyrska, Bronisław Kusyk, Zuzanna Kucharska, Jakub Piotrowski, Maria Ochendowska, Magdalena Jagiełło, Dorota Bieńko, Kamila Łużna, Joanna Zakrzewska oraz Honorata Godzwon. Większość z wymienionych osób to pracownicy Banku PKO BP z naszego gryfowskiego oddziału na czele z panią dyrektor Martą Piotrowską. Składam serdeczne podzięko-wania na ręce całej komisji. To dzięki Waszej pracy zbiórka została tak błyskawicznie i dokładnie rozliczona.

Efekt działań to: 29.203,90 zł oraz 168,25 euro, 707 koron czeskich i 7,89 funtów brytyjskich. W tym: 18.975,24 zł z 34 puszek wolontariuszy, 7.900,00 zł z licytacji, 1.000,00 zł wpłata od Darczyńcy i 1.328,66 z kawiarenki. To dało łącznie 4.171 banknotów i 16.547 monet!

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, ich opiekunom z ramienia szkół (Iwona Grzelczak, Elżbieta Kilarska, Jadwiga Hawryluk, Anna Pląskowska), darczyńcom, występującym, rodzicom dzieci, nauczycielom, miesz-kańcom i każdemu, kto spontanicznie włączył się w wir orkiestrowego grania. Ogromne podzięko-wania dla fantastycznych wolontariuszek działających w Sztabie: Izabeli Mikołajczyk, Marceli Tyki, Ani Marcinkowskiej. I tobie Izerski Skrzacie, że zaszczyciłeś nas swoją obecnością. Dziękuję Eryce Biernackiej oraz dzieciom ze Świetlicy Środowiskowej w Gryfowie Śląskim za wykonanie koloro-wego banera oraz serduszek, które zawisły na gryfowskiej choince. Dziękujemy Straży Miejskiej oraz gryfowskiej Policji, a w szczególności sierż. Kamilowi Kozerze za zabezpieczenie przebiegu Finału. Telewizji Łużyce, Kurierowi Gryfowskiemu, portalowi lwowecki.info za obecność i medial-ną oprawę. Podsumowując dziękuję moim współpracownikom z M-GOK Wiesławowi Kutniemu, Henryce Karaczun, Magdalenie Antonowicz i Sylwestrowi Skrockiemu. Jak zawsze, pięknie daliście radę! 

WOŚP to również Darczyńcy:

Leszek Grala Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Państwo Krystyna i Stanisław Sawczakowie, Przedsiębiorstwo Handlowe „Sawczak” S.J., Wojciech Bruchal, Prezes PKS Voyager, Beata Reszko Studio Urody „BEATA”, Firma „Polmex” w Proszówce, Mariusz Dragan, Joanna Małoszczyk, Ma-teusz Szeliga, Krzysztof Karaczun, Studio Paznokci Fashion Nails Monika Szurmiej-Tutaj, GRYF NET Andrzej Kołodziejski, Grzegorz Piejko, Sklep komputerowy SOGEN, Olgierd Poniźnik, Bur-mistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Anna Michalkiewicz, Szef Sztabu WOŚP w Gryfowie Ślą-skim, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski, Jerzy Andrzejczak, Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim, Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki, JANTUR GRYFEX Dominik Korpysa, Barbara Pa-siak, Irena Włodarek, Tadeusz Jagiełło, Anna Gryko, Gabinet Kosmetyczny „Afrodyta”, Michał Janeczko, Klub fitness/siłownia Power Gym w Gryfowie Śląskim, Mateusz Królak, rzecznik praso-wy lwóweckiej Policji, Magdalena i Krzysztof Augustowie Firma TYTAN z Proszówki, Przewodni-czący Rady Miejskiej Robert Skrzypek i Jerzy Guzy Radny Rady Miejskiej, Edward Szymaszek, Gabryś Kozłowski i Małgorzata Kozłowska, PHU TRANS JACK Jacek Rybski, AUTO MOTO-KAR Sklep Motoryzacyjny Bogumiła Karaczun, Stanisław Jóźwiak, Ireneusz Krasucki, Zakład Pie-karniczo-Cukierniczy „KRASUCKI”, Bernadeta Wiedro, Kamil Cena, Tomasz Górski, poza tym grono darczyńców anonimowych.

Sie ma za rok! Będziemy grać do końca świata i jeden dzień dłużej!

Pozdrawia i dziękuje za mnóstwo pozytywnych emocji

Szef Gryfowskiego Sztabu Anna Michalkiewicz

Cz��� g��wna i najwa�niejsza to oczywi�cie kwesta. Na terenie naszej gminy pieni�dze do puszek zbiera�o 34 wolontariuszy. Analogicznie do poprzednich lat byli to nauczyciele ze Szko�y Podsta-wowej w Gryfowie �l�skim wraz z uczniami, nauczyciele ze Szko�y Podstawowej w Uboczu r�w-nie� z uczniami, m�odzie� z Zespo�u Szk�� Og�lnokszta�c�cych i Zawodowych w Gryfowie �l�skim, uczniowie gryfowskiego Gimnazjum wraz z nauczycielami oraz osoby indywidualne. Sztab oraz wszelkie dzia�ania towarzysz�ce zlokalizowane by�y w Miejsko-Gminnym O�rodku Kultury. Kwe-�cie towarzyszy�a cz��� artystyczna wype�niona przez wspania�e wyst�py przygotowane przez Przedszkole Publiczne, Szko�� Podstawow� w Gryfowie �l�skim, Szko�� Podstawow� w Uboczu, Stowarzyszenie na rzecz Os�b Niepe�nosprawnych „MOCNI”, sekcj� taneczn� z M-GOK oraz Gry-fowsk� Kapel� Podw�rkow�. WO�P to r�wnie� programy edukacyjne „Ratujemy i Uczymy Rato-wa�”. T� cz��� prezentacji wype�nili pedagodzy wraz z uczniami ze Szko�y Podstawowej w Uboczu pokazem pierwszej pomocy przedmedycznej. Go�cinnie wyst�pi� Rob Thompson z Mirska. Ogromne emocje towarzyszy�y sprzeda�y przedmiot�w przekazanych przez Darczy�c�w. Licytacje pro-wadzone przez burmistrza da�y imponuj�cy efekt w kwocie 7.900,00 z�! Najwi�ksz� atrakcj� jednak by�a kawiarenka, w kt�rej mo�na by�o skosztowa� wypiek�w i s�odko�ci przygotowanych przez druh�w jednostek OSP gminy Gryf�w �l�ski na czele z realizatork� pomys�u sekretarz OSP w Pro-sz�wce Kamil� Zaj�czkowsk� i ma�ymi druhami Dominik� i Wiktori� (5 lat). Z kawiarenki do WO�P trafi�o 1.328,66 z�. Pi�knie dzi�kujemy!
Nad cz��ci� finansow� czuwa�a komisja skrupulatnie rozliczaj�ca zbi�rk�. W sk�ad komisji weszli: Marta Piotrowska, Wies�aw Kutni, Agnieszka Szyma�ska, Dariusz Wojciechowski, Edyta Przytulak, Daria K�owata, Aneta K�owata, Ma�gorzata K�owata, Edward K�owaty, Sylwia Rudak, Gra�yna Kusyk, Anna Szewczak, El�bieta Czyrska, Bronis�aw Kusyk, Zuzanna Kucharska, Jakub Piotrowski, Maria Ochendowska, Magdalena Jagie��o, Dorota Bie�ko, Kamila �u�na, Joanna Zakrzewska oraz Honorata Godzwon. Wi�kszo�� z wymienionych os�b to pracownicy Banku PKO BP z naszego gryfowskiego oddzia�u na czele z pani� dyrektor Mart� Piotrowsk�. Sk�adam serdeczne podzi�ko-wania na r�ce ca�ej komisji. To dzi�ki Waszej pracy zbi�rka zosta�a tak b�yskawicznie i dok�adnie rozliczona.
Efekt dziaďż˝aďż˝ to: 29.203,90 zďż˝ oraz 168,25 euro, 707 koron czeskich i 7,89 funtďż˝w brytyjskich. W tym: 18.975,24 zďż˝ z 34 puszek wolontariuszy, 7.900,00 zďż˝ z licytacji, 1.000,00 zďż˝ wpďż˝ata od Darczyďż˝-cy i 1.328,66 z kawiarenki. To daďż˝o ��cznie 4.171 banknotďż˝w i 16.547 monet! Dziďż˝kujemy wszyst-kim wolontariuszom, ich opiekunom z ramienia szk�� (Iwona Grzelczak, Elďż˝bieta Kilarska, Jadwiga Hawryluk, Anna Plďż˝skowska), darczyďż˝com, wystďż˝pujďż˝cym, rodzicom dzieci, nauczycielom, miesz-kaďż˝com i kaďż˝demu, kto spontanicznie w��czyďż˝ siďż˝ w wir orkiestrowego grania. Ogromne podziďż˝ko-wania dla fantastycznych wolontariuszek dziaďż˝ajďż˝cych w Sztabie: Izabeli Mikoďż˝ajczyk, Marceli Tyki, Ani Marcinkowskiej. I tobie Izerski Skrzacie, ďż˝e zaszczyciďż˝eďż˝ nas swojďż˝ obecnoďż˝ciďż˝. Dziďż˝kujďż˝ Eryce Biernackiej oraz dzieciom ze ďż˝wietlicy ďż˝rodowiskowej w Gryfowie ďż˝lďż˝skim za wykonanie koloro-wego banera oraz serduszek, ktďż˝re zawisďż˝y na gryfowskiej choince. Dziďż˝kujemy Straďż˝y Miejskiej oraz gryfowskiej Policji, a w szczegďż˝lnoďż˝ci sierďż˝. Kamilowi Kozerze za zabezpieczenie przebiegu Finaďż˝u. Telewizji ďż˝uďż˝yce, Kurierowi Gryfowskiemu, portalowi lwowecki.info za obecno�� i medial-nďż˝ oprawďż˝. Podsumowujďż˝c dziďż˝kujďż˝ moim wsp��pracownikom z M-GOK Wiesďż˝awowi Kutniemu, Henryce Karaczun, Magdalenie Antonowicz i Sylwestrowi Skrockiemu. Jak zawsze, piďż˝knie daliďż˝cie radďż˝! 
WO�P to r�wnie� Darczy�cy:
Leszek Grala Prezes Dolno�l�skiej Izby Rolniczej, Pa�stwo Krystyna i Stanis�aw Sawczakowie, Przedsi�biorstwo Handlowe „Sawczak” S.J., Wojciech Bruchal, Prezes PKS Voyager, Beata Reszko Studio Urody „BEATA”, Firma „Polmex” w Prosz�wce, Mariusz Dragan, Joanna Ma�oszczyk, Ma-teusz Szeliga, Krzysztof Karaczun, Studio Paznokci Fashion Nails Monika Szurmiej-Tutaj, GRYF NET Andrzej Ko�odziejski, Grzegorz Piejko, Sklep komputerowy SOGEN, Olgierd Poni�nik, Bur-mistrz Gminy i Miasta Gryf�w �l�ski, Anna Michalkiewicz, Szef Sztabu WO�P w Gryfowie �l�-skim, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryf�w �l�ski, Jerzy Andrzejczak, Sekretarz Gminy i Miasta Gryf�w �l�ski, Zak�ad Bud�etowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie �l�skim, Stowarzyszenie Rozwoju Prosz�wki, JANTUR GRYFEX Dominik Korpysa, Barbara Pa-siak, Irena W�odarek, Tadeusz Jagie��o, Anna Gryko, Gabinet Kosmetyczny „Afrodyta”, Micha� Janeczko, Klub fitness/si�ownia Power Gym w Gryfowie �l�skim, Mateusz Kr�lak, rzecznik praso-wy lw�weckiej Policji, Magdalena i Krzysztof Augustowie Firma TYTAN z Prosz�wki, Przewodni-cz�cy Rady Miejskiej Robert Skrzypek i Jerzy Guzy Radny Rady Miejskiej, Edward Szymaszek, Gabry� Koz�owski i Ma�gorzata Koz�owska, PHU TRANS JACK Jacek Rybski, AUTO MOTO-KAR Sklep Motoryzacyjny Bogumi�a Karaczun, Stanis�aw J��wiak, Ireneusz Krasucki, Zak�ad Pie-karniczo-Cukierniczy „KRASUCKI”, Bernadeta Wiedro, Kamil Cena, Tomasz G�rski, poza tym grono darczy�c�w anonimowych.
Sie ma za rok! B�dziemy gra� do ko�ca �wiata i jeden dzie� d�u�ej!
Pozdrawia i dzi�kuje za mn�stwo pozytywnych emocji
Szef Gryfowskiego Sztabu Anna Michalkiewicz

Drukuj/generuj pdf

Na skróty