31.05.2019
Grzegorz Bielak

Przyszłość Szkoły Podstawowej nr.2 w Gryfowie Śląśkim

Przyszłość Szkoły Podstawowej nr.2 w Gryfowie Śląśkim

W związku z otrzymaniem pisma od rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim zawierającym pytania dotyczące dalszego funkcjonowania szkoły oraz jej kadry pedagogicznej Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zamieszcza do wiadomości mieszkańców jego treść wraz z odpowiedzią.

 

 

Gryfów Śl. 27.05.2019 r.

Rodzice uczniów

Szkoły Podstawowej nr 2 Kombatantów Ziemi Gryfowskiej

w Gryfowie Śląskim

 

 

Pan Olgierd Poniźnik

Burmistrz G. i M. Gryfów Śląski

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

my, rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim, wyrażamy zaniepokojenie w związku z informacjami dotyczącymi licznych zwolnień nauczycieli pracujących w/w placówce. W naszym mniemaniu wspomniane działania jednoznacznie wskazują na zamiar zamknięcia szkoły, w której uczą się nasze dzieci.

 

 

Rozwój Szkoły Podstawowej nr 2, a w rezultacie utrzymanie bardzo dobrych warunków nauki i wychowania dzieci, jest dla nas sprawą priorytetową. Naszym zdaniem władze miasta nie kierują się dobrem uczniów i pracujących w szkole nauczycieli, tylko ekonomicznymi wskaźnikami. Nie rozumiemy dlaczego nikt nie ma odwagi na konkretną rozmowę zarówno z rodzicami, jak i nauczycielami placówki. W kwestii Szkoły Podstawowej nr 2 pojawia się wiele niedomówień o zaledwie kilkudniowym terminie rekrutacji do klasy VII. Od dłuższego czasu żyjemy w stresie i niepewności o los szkoły, do której dobrowolnie zapisaliśmy nasze dzieci, wierząc, że jest to miejsce, które stworzy najlepszy klimat do ich kształcenia. Apelujemy do Pana Burmistrza o zorganizowanie spotkania z rodzicami i nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 2 oraz przedstawienie stanowiska urzędu dotyczącego przyszłości placówki, w której uczą się nasze dzieci. Nauczmy się dialogu społecznego i szczerej rozmowy.

 

W związku z powyższym, chcieliśmy uzyskać od pana Burmistrza odpowiedzi na następujące pytania:

 

  1. Czy prawdą jest, że działania Urzędu G. i M. w Gryfowie Śl. mają na celu doprowadzenie do likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2, do której dobrowolnie przepisaliśmy nasze dzieci w roku szkolnym 2018/2019?

 

  1. Czy w planach Urzędu G. i M. w Gryfowie Śląskim jest wcielenie Szkoły Podstawowej nr 2 do istniejącej Szkoły Podstawowej nr 1 ?

 

  1. Jakie konkretne działania powziął Urząd G. i M. w Gryfowie Śl. w celu umożliwienia Szkole Podstawowej nr 2 rekrutacji uczniów z różnych roczników, przyczyniając się tym samym do szybszego wypełnienia klasami I-VIII?

 

  1. Jaki był powód odrzucenia projektu pracy Szkoły Podstawowej nr 2 na rok szkolny 2019/2020 przygotowanego przez panią Dyrektor, które skutkowało zwolnieniami większości nauczycieli uczących nasze dzieci oraz zmniejszeniem ilości godzin przeznaczonych m.in. na świetlicę?

 

  1. Dlaczego obecna sytuacja Szkoły Podstawowej nr 2 i uczących w niej nauczycieli nie została przedstawiona radnym naszej gminy i poddana dyskusji na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta?

 

  1. Jak wyobraża sobie Pan przyszłość Szkoły Podstawowej nr 2, uczęszczających do niej dzieci oraz zwolnionych nauczycieli?

 

 

Z góry dziękujemy na udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania i jednocześnie pokładamy nadzieję w pozytywnym rozwiązaniu niepokojącej nas sprawy.

Z wyrazami szacunku,

Do wiadomości:

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

 

ODPOWIEDŹ:

 

 

Gryfów Śl.29.05.2019 r.

 

WO.4424.25.2.2019

 

Rodzice uczniów

Szkoły Podstawowej nr 2

w Gryfowie Śl.

 

Szanowani Rodzice

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 27.05.2019 Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, iż nie zostały poczynione żadne działania mające na celu doprowadzenie do likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim, bądź też jej wcielenia do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim.

W celu umożliwienia rozwoju szkoły oraz zwiększenia liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020, na podstawie art. 205 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z póżn. Zm.) zostało wydane dnia 3 kwietnia 2019 r Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski umożliwiające rodzicom składanie wniosków o przyjęcie uczniów do klasy VII . Termin składania wniosków określony został do dnia 30 kwietnia 2019 r. W związku z małym zainteresowaniem ze strony rodziców klasa VII w roku szkolnym 2019/2020 nie zostanie utworzona. Ponowienie rekrutacji w chwili obecnej jest niemożliwe w związku z zatwierdzonym już przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz Kuratorium Oświaty arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2019/2020.

Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2019/2020 został wnikliwie przeanalizowany, a liczne zwolnienia wynikają z braku możliwości zapewnienia nauczycielom minimum 0,5 etatu  obowiązkowego wymiaru godzin pracy w związku  z ukończeniem nauki przez trzy klasy III uczniów Gimnazjum. Po konsultacjach z Panią Dyrektor Alicją Kownacką uzyskaliśmy  informację, iż większość zwolnionych nauczycieli będzie miała możliwość podjęcia pracy w tej szkole w roku szkolnym 2019/2020 na cząstki etatu. Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że prawie całe grono pedagogiczne będzie zwolnione z pracy (wypowiedź na spotkaniu w dniu 27.05.2019 r.), gdyż wypowiedzenia otrzymało 7 nauczycieli, a 9 będzie pracować nadal.

Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego szkoły podstawowej jest kompetencją Burmistrza, nadzór nad zgodnym z prawem utworzeniem tego dokumentu sprawuje Kurator Oświaty, stąd nie ustalano arkusza z Radą Miejską. Radni nie podnosili tego tematu na sesjach i dlatego nie uważaliśmy za stosowne informować radnych o rozstrzygnięciach wynikających z reformy oświaty.

Przyszłość szkoły nie zależy tylko od organu prowadzącego szkołę, bowiem organ ustala ramy i formy funkcjonowania szkół zgodnie z Prawem Oświatowym, ale także od zaangażowania i aktywności Dyrektora i grona pedagogicznego szkoły. Organ prowadzący na pewno nie będzie utrudniał lub ograniczał tych działań.

Ponadto planujemy wnieść pod obrady Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski projekt uchwały o likwidacji Szkoły Podstawowej w Uboczu w roku szkolnym 2020/2021. W przypadku podjęcia przez Radę tej uchwały i uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Uboczu będą przeniesieni do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim, co zostanie zapisane w uchwale.

 

Szanowni Państwo

Reasumując – Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski nie zamierza likwidować Szkoły Podstawowej Nr 2 ani łączyć jej ze Szkołą Podstawową Nr 1. Obecna sytuacja kadrowa szkoły nie jest winą organu prowadzącego, ale źle przygotowaną reformą oświaty (raport Najwyższej Izby Kontroli). Zapewniam Państwa, że dołożymy wszelkich możliwych, zgodnych z Prawem Oświatowym starań, aby Szkoła Podstawowa Nr 2 rozwijała się w przyszłości.

 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty