26.09.2014
Agnieszka Muszka

Przebudowa skarpy

Przebudowa skarpy

Dnia 15 września 2014r., Gmina Gryfów Śląski podpisała umowę z Wykonawcą, który został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:  „Przebudowa skarpy wraz z przebudową części drogi gminnej dz. nr  624  ul. Zielona w Gryfowie Śląskim w km 0+180 – 0+250”.

Firmą odpowiedzialną za wykonanie zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „HEMAX” H. Wasilewski z Mirska. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą zobowiązał się wykonać prace budowlane do 15 listopada bieżącego roku. Nad realizacją zadania w imieniu inwestora  czuwa inspektor nadzoru Pan Mariusz Gałkowski. Przewidziane prace do wykonania to: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne i drenarskie, wykonanie konstrukcji muru, izolacji i balustrady stalowej, wykonanie robót związanych z konstrukcją drogi, wykonanie nawierzchni oraz robót wykończeniowych, uporządkowanie terenu budowy. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 465 232,81 zł

Środki finansowe przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania  w całości pochodzą z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Gmina Gryfów Śląski dodatkowo w budżecie musiała zabezpieczyć środki o wysokości ok 30 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na sfinansowanie usługi nadzoru inwestorskiego.

Podczas wykonywania prac budowlanych na ulicy Zielonej powstaną utrudnienia w ruchu kołowym jak i pieszym  za co bardzo gorąco przepraszamy i jednocześnie prosimy o wyrozumiałość w szczególności mieszkańców zamieszkałych w obrębie budowy.   

Sporządził: Inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask

Drukuj/generuj pdf

Na skróty