11.12.2015
Agnieszka Muszka

Otwary konkurs ofert

Otwary konkurs ofert

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłosił otwarty  konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez opiekunów dziennych sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Dzienny opiekun to jedna z form opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3.  Do zadań dziennego opiekuna należy zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie dziecku właściwej opieki edukacyjnej oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych , uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy dla wieku dziecka.

Załączniki

Drukuj/generuj pdf

Na skróty