06.06.2011
Agnieszka Muszka

Ogłoszenie ws. wyboru ławników

Ogłoszenie ws. wyboru ławników

W sprawie zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim oraz Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na kadencję 2011-2015

Informuję, że do dnia 30 czerwca 2011 r. w biurze Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski  ( pok. 13 II p. ) Urzędu GiM Gryfów Śl. Rynek 1 w godzinach pracy urzędu przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim i Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na nową kadencję 2012 – 2015.

Stosownie do uchwały Kolegium Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski powinna wybrać:

 

 1. do  Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim – 6 ławników
 2. do  Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze     – 1 ławnika

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikami nie mogą być:

 

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

 

 Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: 

 

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru,

Wzór karty zgłoszenia można uzyskać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski pok. Nr 4
( sekretariat ) oraz pok. Nr 13 ( biuro rady miejskiej ) w godzinach pracy Urzędu.
Wzór karty jest dostępny także za pośrednictwem internetu, na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl

 Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

 

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także , że władza   rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika ;
 5. 2 zdjęcia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;

 

Dokumenty wymienione w punktach  1 – 4  powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia .
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie , inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Niniejsze dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
Koszty opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie. 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia  przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na w/w liście.

 

 

BURMISTRZ

OLGIERD PONIŹNIK

Drukuj/generuj pdf

Na skróty