20.12.2019
Paweł Cerkanowicz

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2020 rok.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2020 rok.

Burmistrz Gminy i Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2020 w zakresie:

 

  1. Kultury fizycznej i sportu
  2. Kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, oraz inicjatyw promujących Gryfów Śląski
  3. Wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży
  4. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych i promocji zdrowia

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie (pok. 9) Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, ul. Rynek 1 w terminie od 23.12.2019 r. –  13.01.2020 r.

Szczegóły konkursu oraz formularze ofert dostępne są w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, Rynek 1, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu www.bip.gryfow.pl

Drukuj/generuj pdf

Na skróty