06.04.2022
Paweł Cerkanowicz

OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU OFERTY W TRYBIE ART.19A USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU OFERTY W TRYBIE ART.19A USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ogłasza, że w dniu 31 marca 2022 roku do Urzędu Miasta w Gryfowie Śląskim wpłynęła  oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Specjalnej Troski, ul. Betleja 32, 59-630 Mirsk, KRS 0000198933.

Oferta dotyczy realizacji następującego zadania publicznego: Spotkania edukacyjne na rzecz zdrowia osób niepełnosprawnych.

Zadanie będzie realizowane w okresie od 01.05.2022 r. do 30.06.2022 r.

Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim zamierza zlecić ww. podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Złożona oferta spełnia warunki określone w art. 19a ust.1 pkt. 1 i 2 ww. ustawy. Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim stwierdził celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego.

W myśl art. 19 a ust 4 ww. ustawy do dnia 12 kwietnia 2022 r., do godz. 15.00. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi w formie pisemnej należy do Sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ul. Rynek 1, lub za pośrednictwem poczty e-mail sekretariat@gryfow.pl

Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Koło Specjalnej Troski, ul. Betleja 32, 59-630 Mirsk.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Drukuj/generuj pdf

Na skróty