05.10.2015
Agnieszka Muszka

Ogłoszenie konkursu

Ogłoszenie konkursu

W związku z zapotrzebowaniem na produkt charakteryzujący Gminę Gryfów Śląski, ogłaszam konkurs na „Pamiątkę z Gryfowa Śląskiego”. Termin zgłaszania projektów upływa 16 listopada 2015r. Regulamin konkursu w załączeniu.

Burmistrz Gminy i Miasta

Gryfów Śląski

/-/ Olgierd Poniźnik

Regulamin Konkursu

„Pamiątka z Gryfowa Śląskiego”

§1

Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski.
 2. Tematem Konkursu jest zaprojektowanie pamiątki turystycznej, która będzie charakterystyczna dla Gryfowa Śląskiego..
 3. Nagrody zostaną przyznane od I do III miejsca.

    §2

Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każda osoba fizyczna,  bezwzględu na wiek, z wyłączeniem osób określonych w ustępie 2,
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby związane z Organizatorem stosunkiem pracy lub umowami cywilnoprawnymi, a także członkowie ich najbliższej rodziny,
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny,
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie projektu wraz z formularzem zgłoszenia (zał. Nr 1),
 5. Osoby niepełnoletnie biorące udział w konkursie zobowiązane są dołączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie (zał. Nr 2).

§3

Cel Konkursu

 1. Głównym celem Konkursu jest:

1)      wyłonienie spośród projektów najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich
i ciekawych produktów turystycznych w postaci pamiątki z Gryfowa Śląskiego;

2)      zebranie projektów, które staną się podstawą do kolejnych przedsięwzięć promujących Gryfów Śląski;

 

§4

Nagroda i wyróżnienie

 1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody o równowartości 500,00 zł, 300,00 zł i 200,00 zł.
 2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody w terminie do 14 dni od daty posiedzenia komisji konkursowej, na którym konkurs zostanie rozstrzygnięty.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody z uwagi na niski poziom prac zgłoszonych do konkursu.

§5

 Komisja Konkursowa

 1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza, która wskaże zwycięzców Konkursu,
 2. Decyzje Komisji Konkursowej o przyznaniu nagród, zatwierdzane   są w formie pisemnego protokołu mają charakter ostateczny, od których nie przysługuje odwołanie,
 1. Komisja dokona wyboru prac oraz przyznania nagród w terminie do dnia 30.11.2015 r.

                                                                           §6

Zasady udziału w Konkursie

 1. Każda osoba biorąca udział w Konkursie może zgłosić maksymalnie dwa projekty graficzne,
 2. Prace konkursowe mogą być przygotowane: w formie rysunku wykonanego ręcznie lub komputerowo (technika rysunku dowolna – akwarela, pastele, plakatówka, wycinanka, kredki, techniki mieszane w formacie A4 lub na płycie CD; pełny kolor), rzeźba i płaskorzeźba, malarstwo na szkle, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, garncarstwo, wytwory rękodzieła artystycznego, wyroby symbolizujące region, miejscowość lub lokalną tradycję, artystyczne dzieła z lokalnym motywem;
 3. Kryteria oceny:
    1)  niepowtarzalność, oryginalność, łatwość do rozpoznania i zapamiętania;

2) nawiązywanie do charakterystycznych cech miasta Gryfowa Śląskiego;

3) atrakcyjność jako upominek zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych;

4) możliwość wykonania z różnego rodzaju materiałów, ekonomiczna w produkcji, posiadać niewielkie gabaryty, przygotowana do produkcji wielkonakładowej;

5)  identyfikowalność z Gryfowem Śląskim;

4. Prace muszą być pracami autorskimi, nie nagrodzonymi wcześniej w innych konkursach,

5.Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu,

6. Organizator zastrzega, że przesłane prace nie podlegają zwrotowi.

§7

Termin i sposób nadsyłania prac

 1. Przyjmowanie prac trwa do 16.11.2015r. (liczy się data stempla pocztowego),
 2. Do projektu należy dołączyć:

1) krótki opis pamiątki (nie więcej niż 500 znaków), w którym trzeba uzasadnić, dlaczego dana pamiątka kojarzy się z Gryfowem Śląskim,

2) formularz zgłoszeniowy zawierający dane osobowe uczestnika:  imię, nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego (wzór – załącznik nr 1),

3) Zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie w przypadku osób niepełnoletnich (wzór – załącznik nr 2),

3.Projekty wraz z całą dokumentacją należy dostarczyć lub przesłać na adres: Gmina Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski.                        

§8

Prawo własności

 1. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza jednocześnie, że zgłaszający pracę oświadcza, iż praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich praw majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw wyżej wymienionych, zgłaszający pracę, jako wyłącznie odpowiedzialny za naruszenie, zrekompensuje Organizatorowi koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu,
 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez Laureata Konkursu na nieodpłatne przeniesienie na Gminę i Miasto Gryfów Śląski autorskich praw majątkowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) do projektu graficznego pamiątki, do jej nazwy  oraz na wszystkich znanych w dniu przeniesienia polach eksploatacji, w szczególności:

1) w zakresie utrwalania, zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pamiątki, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami pamiątki – wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem oryginału lub egzemplarzy, udzielanie licencji;

3)  w zakresie rozpowszechniania pamiątki w sposób inny niż określony w pkt. 2) –  publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pamiątki w taki sposób, aby każdy mógł do niej mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

3.Uczestnik Konkursu (Laureat) wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora ewentualnych modyfikacji zgłoszonej przez niego pracy, z poszanowaniem jej oryginalnej formy, w celu skutecznego wykorzystania. W szczególności Gmina Gryfów Śląski zastrzega sobie możliwość zmian kolorystycznych czy drobnych detali, celem lepszego dopasowania do materiałów, z których pamiątka zostanie wykonana,

4.Prace, które zwyciężą w Konkursie oraz prace wyróżniona przez Komisję Konkursową przechodzi na własność Organizatora.

§9

Postanowienia końcowe

 1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na: wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, że ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia,
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji wszystkich zgłoszonych do Konkursu prac w celach promocyjnych. Organizator zastrzega, że publikowane w tym celu prace mogą być opatrzone informacją o autorze,
 3. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu,
 4. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 5. Pytania w sprawach dotyczących Konkursu można kierować do pracowników Organizatora telefon kontaktowy: 757812944   
 6.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania P.P.U.P. „ Poczty Polskiej” oraz innych firm kurierskich.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

 

 

 

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu „Pamiątka z Gryfowa Śląskiego ”

 

Imię i nazwisko  …………..………………………………….……………….

Data urodzenia …………………………………………………………………

Adres zameldowania: ………………………………………………………

PESEL: ……………………………………………………………………………….

Nr telefonu:………………………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałem/ am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję warunki uczestnictwa.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora wykonanej pamiątki zgodnie z Regulaminem .

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. NR 101, poz. 926 z późn. zm.).

………………………………………………….  

                                                                                                 (miejscowość, data i podpis uczestnika)

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

Zgoda przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna …………………………………………..

adres zamieszkania………………………………………………………………………

nr dowodu osobistego………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego:

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………. 

Data urodzenia……………………………………………………………………………….

w konkursie na „Pamiątkę z Gryfowa Śląskiego”.

Akceptuję Regulamin Konkursu dostępny na stronie internetowej Organizator

                                               ………………………………………………………………………………………

(miejscowość, data)                (podpis przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej)

Drukuj/generuj pdf

Na skróty