19.02.2010
Agnieszka Muszka

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Burmistrz  Gminy  i  Miasta w Gryfowie Śląskim informuje, że w dniu 17 lutego 2010  roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu ofert, ogłoszonego w dniu  28 grudnia  2009 roku, Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 111/2009 z dnia  17 grudnia  2009 roku, na wsparcie  działań z zakresu kultury fizycznej i sportu, podtrzymywania tradycji narodowej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot  i społeczności lokalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, promocji zdrowia.

Na posiedzeniach w dniach 09 i 17 lutego 2010  roku Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Zarządzeniem Nr  12/2010 z dnia  01 lutego  2010  roku , w składzie :
1.Jerzy Andrzejczak – przewodniczący Komisji,
2.Bożena Raubo – członek Komisji,
3.Arkadiusz Klask – członek Komisji
4.Teresa Wolska – członek Komisji,
5.Marek Kurec – członek Komisji,
6.Robert Skrzypek – członek Komisji
dokonała otwarcia  i oceny ofert złożonych na realizację zadań z zakresu.
   

 

Komisja podjęła decyzję o przyjęciu 20 ofert, które spełniły wymogi określone w ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza  nr 111/2009 z dnia 17 grudnia 2009  roku. Przy ocenie wniosków wzięto pod uwagę spełnienie kryteriów,  zainteresowanie mieszkańców udziałem w działaniach, uzyskiwane wyniki.
   

 

Komisja przedstawiła wyniki konkursu Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Burmistrz przyjął przedstawione przez Komisję wyniki konkursu, podejmując decyzję o przyjęciu ofert do realizacji oraz przeznaczeniu i wysokości przyznanej dotacji.

Olgierd Poniźnik
Burmistrz Gminy i Miasta
Gryfów Śląski

 

 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty