03.01.2014
Agnieszka Muszka

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536  ze zmianami)  ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2014 w zakresie…

  1. Kultury fizycznej i sportu, –  104.500 zł
  2. Kultury, sztuki,  kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego  i rekreacji dzieci i młodzieży oraz inicjatyw promujących Gryfów Śląski  – 8.600 zł,
  3.  Działań na rzecz osób niepełnopsrawnych – 1.000 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie (pok. 9) Urzędu Gminy              i Miasta  w Gryfowie Śląskim, ul.  Rynek 1  w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia.

Szczegóły  konkursu oraz formularze ofert dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta pokój             nr 14 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu www.bip.gryfow.pl

 

 

 

 

 

 

Szczegóły Otwartego Konkursu Ofert

ogłoszonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski na wsparcie działań                    z zakresu:  kultury fizycznej i  sportu, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży,   inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2014.

 

Zadanie Nr 1

w zakresie kultury fizycznej i sportu.  Planowana wysokość środków publicznych na realizację tego zadania dla wybranych w wyniku konkursu podmiotów –  zł 104.500 zł.

Cel zadania:

Upowszechnienie sportu, propagowanie zdrowego stylu życia,  organizacja imprez sportowych.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

1. Prowadzenie zajęć sportowych, szkoleń zawodników w różnych dyscyplinach sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji jako zdrowego stylu życia i aktywnej formy spędzania wolnego czasu, organizowanie imprez sportowych –  100.000 zł. Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na podobne zadanie w 2013 roku – 95.000 zł.

2. Organizacja wyścigu kolarskiego w Proszówce – 3.000 zł. Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na podobne zadanie w 2013 roku – 2.000 zł.

3. Organizacja rajdu rowerowego im. Bł. Ks. Alojsa Andrickiego  – 500 zł. Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na podobne zadanie w 2013 roku – 0 zł.

4. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych na wolnym powietrzu – 1.000 zł. Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na podobne zadanie w 2013 roku –  0 zł.

Zadanie Nr 2

w zakresie kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wycieczek krajoznawczo-turystycznych oraz inicjatyw promujących Gryfów Śląski.

Planowana ilość środków publicznych przeznaczonych na zadania dla wybranych podmiotów w wyniku konkursu – 8.600 zł.

Cel zadania: Propagowanie i rozwijanie wspólnot mieszkańców, promocja miasta i gminy Gryfów Śląski, zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

1. Organizowanie świąt państwowych , okazjonalnych spotkań , szkoleń okolicznościowych imprez okolicznościowych dla członków organizacji działających na terenie gminy Gryfów Śląski, – 3.100 zł. Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na podobne zadania w 2013 roku – 3.500 zł.

2. Organizowanie festiwalu piosenki patriotycznej i religijnej – 500 zł. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na podobne zadanie w 2013 roku – 1.000 zł.

3. Propagowanie miasta i osób z nim związanych, rozwijanie zainteresowania historią Gryfowa Śląskiego, promocja walorów krajoznawczych, organizowanie konkursów                    – 3.000 zł. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na podobne zadania w 2013 roku – 3.000 zł.

 4. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży  oraz wycieczek turystyczno-krajoznawczych – 2.000 zł. Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na podobne zadania w 2013 roku – 2.000 zł.

 

Zadanie Nr 3

w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Cel zadania:

Integracja osób niepełnosprawnych w środowisku.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

1. Dofinansowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego.  Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie dla wybranych podmiotów w wyniku konkursu  1.000 zł.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację podobnego zadania w 2013 roku – 1.000 zł.

Zasady przyznawania dotacji:

 

1. Wymogi formalne ofert:

Uczestnikami konkursów mogą być organizacje pozarządowe i  inne podmioty wymienione            w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                      i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ), które łącznie spełniają następujące warunki:

a)      Zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Gryfów Śląski.

b)      Posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.

c)      Rozliczyły dotację na realizację zadania Gminy i Miasta Gryfów Śląski za rok 2013.

d)     Przedstawiły poprawnie sporządzoną ofertę na formularzu zgodnym                                      z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji  zadania publicznego i wzoru sprawozdania  z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Wzory ofert i sprawozdania dostępne są również w pok. nr 14  Urzędu Gminy i Miasta  w Gryfowie Śląskim.

  2. Do oferty należy dołączyć:  

a)      kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu  W przypadku podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych  kościołów                       i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest zaświadczenie                            o osobowości prawnej podmiotu oraz upoważnienie dla osoby lub osób do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych wydawanych przez właściwy organ,

      b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2013 rok,

b)      kopię aktualnego statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem  przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania pomiotu lub innego dokumentu określającego zakres prowadzonej działalności pożytku publicznego.

3. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

4. Zadanie winno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.

5. W przypadku gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.                      W przypadku konieczności zmniejszenia wysokość dofinansowania oferent nie będzie związany złożoną ofertą. W takim przypadku oferent może wycofać swoją ofertę.

6. Termin realizacji zadania – rok 2014. Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania zostaną każdorazowo określone w wiążącej strony umowie.

7. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert z zakresu – wpisać nazwę i numer zadania – w sekretariacie (pok. 9) Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim,   ul. Rynek 1  w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 17.00, od wtorku do czwartku                         w godzinach od 7.30 do 15.30  i w piątki w godzinach od 7.30 do 14.30, w terminie 21 dni                   od daty opublikowania ogłoszenia.

8. Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej, bierze się   pod uwagę:

a)       wartość merytoryczną oferty ,

b)       zgodność z celami statutowymi,

c)       przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego,  w tym                           w odniesieniu  do zakresu rzeczowego zadania,

d)       udział środków finansowych  własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

e)       planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

f)        analizę i ocenę realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

g)       dotychczasową współpracę z lokalnym samorządem, placówkami oświatowymi, opinie i rekomendacje,

h)       czasokres funkcjonowania danego podmiotu na danym terenie.

9. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Ogłoszenia wyników konkursu nastąpią w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert na stronie internetowej Urzędu Gminy, na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Treść zarządzenia [29.8 KB]
Załącznik 1 [48.65 KB]

Drukuj/generuj pdf

Na skróty