22.02.2013
Agnieszka Muszka

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

I. Wymagania niezbędne

 


1. obywatelstwo polskie,

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. wykształcenie wyższe,

5. posiadanie nieposzlakowanej opinii,

6. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem

7. posiadanie dobrego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,

8. posiadanie umiejętności obsługi komputera, w tym korzystania z programów MS OFFICE,

 

II. Wymagania dodatkowe:

 

1. znajomość zagadnień związanych z przepisami ustaw o finansach publicznych, o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ochrony środowiska, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ordynacja podatkowa, o samorządzie gminnym,

2. obsługa mediów elektronicznych,

3. umiejętności organizacyjne, kreatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność,

4. prawo jazdy kategorii B.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 

1. realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości,

2. wykonywanie innych czynności niezbędnych do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami,

3. zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,

4. współpraca z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych,

5. nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku,

6. prowadzenie ewidencji bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne, przydomowych oczyszczalni ścieków, ewidencji umów o odbiór odpadów komunalnych, kontroli przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie,

7. współuczestniczenie w opracowywaniu projektów aktów prawa wynikających ze stanowiska pracy,

8. sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu działania stanowiska,

9. współuczestniczenie w organizowaniu przetargów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów,

10. prowadzenie ewidencji naliczeń i wpłat oraz windykacja należności

 

IV. Warunki pracy na danym stanowisku

 

1. pełny wymiar czasu pracy – 40 godzin w tygodniu

2. możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony po przepracowaniu na stanowisku 6 miesięcy, po zakończeniu służby przygotowawczej i po pozytywnym zdaniu egzaminu kończącego tą służbę,

3. dobre warunki lokalowe i sprzętowe.

 

V. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 

VI. Wymagane dokumenty

 

1. list motywacyjny,

2. życiorys (CV),

3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie,

7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

9. kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończone 18 lat życia.

 

VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać

 

1. osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim lub

2. pocztą na adres urzędu – Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami”

 

w terminie do dnia 08 marca 2013, godz. 15:00.

 

VIII. Uwagi

 

1. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Wybór kandydata nastąpi po przeprowadzeniu analizy ofert. W przypadku kiedy dane zawarte w ofercie nie wystarczą do podjęcia decyzji o wyborze – przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi osobami, po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym.

3. Z wytypowanym kandydatem zawarta zostanie umowa o pracę na 6 miesięcy i zostanie zorganizowana służba przygotowawcza. Po pozytywnym zdaniu egzaminu kończącego tę służbę istnieje możliwość zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony.

4. Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 ze zm.).”

 

Pełne ogłoszenie na BIPie

 

Burmistrz

Gminy i Miasta Gryfów Śląski

(-) Olgierd Poniźnik

 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty