18.02.2013
Agnieszka Muszka

Ogłoszenie

Ogłoszenie

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

 1.         I.            Wymagania niezbędne

 

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie wyższe,
 5. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 6. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem- kierunek ukończonych studiów z zakresu ochrony środowiska lub rolnictwa lub inny pokrewny,
 7. posiadanie dobrego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 8. posiadanie umiejętności obsługi komputera, w tym korzystania z programów MS OFFICE,
 9. posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy.

 

 1. II. Wymagania dodatkowe:

 

 1. znajomość zagadnień związanych z przepisami Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy o samorządzie gminnym,
 2. umiejętności organizacyjne, kreatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność,
 3. prawo jazdy kategorii B.

 

 1. III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 

 1. Prowadzenie spraw związanych z ochroną terenów zieleni i zadrzewień,
 2. Współpraca w opracowaniu kompletnych analiz, programów i ocen stanu środowiska naturalnego Gminy i regionu z instytucjami do tego powołanymi.
 3. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska w zakresie należącym do gminy.
 4. Prowadzenie spraw związanych z hodowlą i ochroną zwierząt łownych.
 5. Koordynowanie spraw związanych z klęskami żywiołowymi w rolnictwie.
 6. Współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej.
 7. Postępowanie z bezdomnymi zwierzętami.

 1. IV. Warunki pracy na danym stanowisku

 1. pełny wymiar czasu pracy – 40 godzin w tygodniu
 2. możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony po przepracowaniu na stanowisku 6 miesięcy, po zakończeniu służby przygotowawczej i po pozytywnym zdaniu egzaminu kończącego tą służbę,
 3. dobre warunki lokalowe i sprzętowe.

 1. V. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 1. VI. Wymagane dokumenty

 

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 5. kserokopie dotychczas uzyskanych świadectw pracy lub dokumentów poświadczających zatrudnienie,
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie,
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

10.  kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończone 18 lat życia.

 1. VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać

 

 1. osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim lub
 2. pocztą na adres urzędu – Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski ul. Rynek 1,   59-620 Gryfów Śląski z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa”

w terminie do dnia 04 marca 2013, godz. 15:00.

 1. Uwagi

 

 1. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Wybór kandydata nastąpi po przeprowadzeniu analizy ofert. W przypadku kiedy dane zawarte w ofercie nie wystarczą do podjęcia decyzji o wyborze – przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi osobami, po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym.
 3. Z wytypowanym kandydatem zawarta zostanie umowa o pracę na 6 miesięcy i zostanie zorganizowana służba przygotowawcza. Po pozytywnym zdaniu egzaminu kończącego tę służbę istnieje możliwość zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony.
 4. Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 ze zm.).”

Burmistrz

Gminy i Miasta Gryfów Śląski

(-) Olgierd Poniźnik

więcej tutaj: http://bip.gryfow.pl/wiadomosci/1306/lista/konkursy_na_stanowisko

Drukuj/generuj pdf

Na skróty