15.02.2013
Agnieszka Muszka

Odbiór odpadów w 2013 roku

Odbiór odpadów w 2013 roku

Szanowni Mieszkańcy !
System polskiej  gospodarki odpadami  musi być dostosowany do  zaleceń szeregu dyrektyw Unii Europejskiej. Z tego też względu zmieniono Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Według nowych przepisów obowiązkiem gminy będzie redukcja masy odpadów trafiających na składowiska do poziomu  obowiązującego w krajach unijnych. Zmiany w ustawie pozwolą gminom przejąć całkowicie nadzór nad odpadami i zarządzać nimi na swoim terenie.

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie  gmina.
Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmę, która będzie odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości.  Dzięki temu nie będzie „opłacać się” wyrzucanie odpadów do lasu. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę opartą na określonej przez gminę stawce.

Co to oznacza dla statystycznego mieszkańca naszej gminy?

 • koniec z poszukiwaniem najatrakcyjniejszej oferty wywozu odpadów;
 • mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z  wyznaczoną w drodze uchwały stawką;
 • w zamian za wniesioną opłatę  gmina wybierze (w konkurencyjnym przetargu) przedsiębiorcę , który zawartość pojemnika  wywiezie  na składowisko odpadów;
 • koniec ze zmartwieniami co zrobić ze starą pralką, rozpadającą się szafą, przeterminowanymi lekami albo zużytymi bateriami – gmina będzie organizować i wskazywać mieszkańcom punkty odbioru takich odpadów;
 • kto będzie selekcjonował odpady, to – z korzyścią dla środowiska, ale i dla siebie – za selektywną zbiórkę gmina będzie pobierać niższe opłaty.

Przepisy i harmonogram wdrażania

1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 391).
Gminy dostały 18 miesięcy na przygotowanie nowego systemu gospodarki odpadami. Rok 2012 ma być rokiem przygotowania się gmin do realizacji nowych zadań, podjęcia stosownych uchwał. Natomiast rok 2013 to rok faktycznego wdrożenia przepisów. Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie gmina.

Cel zmiany ustawy:

 • objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości sprawnym systemem odbioru odpadów,
 • stworzenie lepszych warunków do segregacji odpadów,
 • łatwo dostępne punkty zbiórki selektywnej takich odpadów jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady niebezpieczne,
 • informowanie mieszkańców gmin, co gdzie i jak należy wyrzucać,
 • wyeliminowanie dzikich wysypisk,
 • likwidacja zjawiska palenia odpadów w domach.

 

 


Obowiązki właścicieli [1] nieruchomości :

 1. Złożenie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski pierwszej deklaracji  w terminie do dnia 31 marca 2013 r.  Wszelkie zmiany deklaracji  należy składać w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany dotyczące np. zmiejszenia lub zwiększenia ilości osób w gospodarstwie domowym.
 2. Wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , bez wezwania, na konto Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Pierwsza opłata do 15 sierpnia 2013r.
 3. W przypadku nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z obowiązkiem jej wnoszenia począwszy od lipca 2013 r.

UWAGA ! Deklaracje do wypełnienia:

 1. Deklaracja – Tereny zamieszkałe
 2. Deklaracja – Tereny niezamieszkałe

Jakie stawki opłat będą obowiązywać od 1 lipca 2013 r. w Gminie Gryfów Śląski ?


GOSPODARSTWA DOMOWE

TEREN WIEJSKI (przy segregacji)

TEREN MIEJSKI
(przy segregacji)

ODPADY ZBIERANE NIESELEKTYWNIE

jednoosobowe

17

19

28

dwuosobowe

31

35

53

trzyosobowe i więcej

45

51

78

Podstawowe  usługi świadczone przez Gminę  obejmują odbiór  odpadów komunalnych  w podziale na następujące frakcje :

 1. odpady zmieszane –  ( lub posortownicze) zbierane do czarnego pojemnika lub worka ( pozostałe odpady oraz frakcje trwale zanieczyszczone, resztki kuchenne, zabrudzone lub mokre opakowania papierowe , popioły, zmiotki, itp.)
 2. papier i makulatura – zbierane do niebieskiego pojemnika lub worka;
 3. plastik – zbierany do żółtego pojemnika lub worka ( tworzywa sztuczne, opakowania wilomateriałowe i opakowania z metalu),
 4. szkło ( opakowania ze szkła) – zbierane do zielonego pojemnika lub worka ( szkło bezbarwne i kolorowe, butelki, słoiki, itp. opakowania szklane
 5. odpady biodegradowalne – zbierane do brązowego pojemnika lub worka ( odpady roślinne, i inne biodegradowalne, trawa liście, obierki, itp.).Umowy na odbieranie odpadów komunalnych
Od lipca 2013 r. usługę odbioru od właścicieli nieruchomości w zamian za opłatę zapewnia gmina. Właściciele nieruchomości do tego czasu powinni podjąć działania celem wypowiedzenia umów na odbieranie odpadów komunalnych zawartych indywidualnie.

Od 1 lipca 2013 r. wyłoniona w przetargu firma zacznie odbierać  odpady od mieszkańców.

Wszelkich informacji udziela  Wydział Techniczny w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski , pok. Nr 6 , tel. 75/7812952.


[1] Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością ( zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami).

Drukuj/generuj pdf

Na skróty