08.12.2021
Agnieszka Muszka

Od 1 stycznia 2022 r. zmiana wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi !

Od 1 stycznia 2022 r. zmiana wysokości  stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi !

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski,

informujemy, że w dniu 30 listopada 2021 r. została podjęta uchwała nr XXXVII/210/21 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Gryfów Śląski oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Zgodnie z powyższą uchwałą od dnia 1 stycznia 2022 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będą:

  • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy- 34 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
  • dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi):

1) dla pojemnika o pojemności 120 litrów- 24 zł,

2) dla pojemnika o pojemności 240 litrów- 48 zł,

3) dla pojemnika o pojemności 1100 litrów- 220 zł,

  • dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

– 191 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy
lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest skutkiem ujemnego bilansu kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami. W okresie od stycznia do października br. dopłacono do systemu, który w całości powinien być finansowany z opłat za odpady, aż  509 961,46 zł.  Dlatego też w celu zapewnienia środków na pokrycie wzrastających wydatków związanych z gospodarką odpadami, m.in. za transport
i zagospodarowanie odpadów,  koniecznym było podniesienie obowiązujących stawek opłaty za odpady.

W związku z ustaleniem nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości otrzymają z urzędu zawiadomienie o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych
w deklaracji. Właściciele nieruchomości nie zobowiązani do złożenia nowej deklaracji
i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej
w zawiadomieniu.

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu obowiązuje:

  • zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2 złmiesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, oraz
  • opłata podwyższona-w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów  wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami wzrasta dwukrotnie.

Przypominamy również, że SEGREGACJA ODPADÓW jest OBOWIĄZKIEM, a nie wyborem,  podobnie jak  wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym
i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

DLACZEGO  Z GRYFOWSKICH ULIC ZNIKAJĄ OGÓLNODOSTĘPNE POJEMNIKI DO SEGREGACJI ODPADÓW ?

Ze względu na niewłaściwe korzystanie z ogólnodostępnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych, zapełnianie pojemników odpadami przez osoby spoza gminy, nieustannie panujący w obrębie pojemników nieporządek oraz powstające przy nich „dzikie wysypiska śmieci”, podjęto decyzję o usunięciu z przestrzeni publicznej punktów z tzw. ”dzwonami”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia (we własnym zakresie) swoich nieruchomości w pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów.

 

 

Przygotowała: 

Agnieszka Olszówka

insp.ds. gospodarki odpadami

Drukuj/generuj pdf

Na skróty