10.12.2019
Paweł Cerkanowicz

Obwieszczenie o dodatkowych polowaniach zbiorowych

Obwieszczenie o dodatkowych polowaniach zbiorowych

  Gryfów Śląski, dnia 09.12.2019 r.

WT.OŚ.6151.2.2019.2

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski podaje się do publicznej wiadomości informację o dodatkowych polowaniach zbiorowych planowanych do przeprowadzenia
w dniach 07.12.2019r, 14.12.2019 r., 21.12.2019 r., 04.01.2020, 11.01.2020 r. przez Koło Łowieckie „Leśnik” obwód łowiecki nr 206.

 

Zgodnie z art. 42 ab ust. 3 ww. ustawy Prawo łowieckie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza Gminy
i Miasta Gryfów Śląski. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu, a w przypadku, gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w BIP Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski: www.bip.gryfow.pl oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty