13.01.2014
Agnieszka Muszka

Obrady i podsumowania

Obrady i podsumowania

Ostatnie obrady Rady Miejskiej gminy Gryfów Śląski w starym roku, to uchwalenie nowego budżetu i podsumowanie mijających 12 miesięcy intensywnej pracy samorządowej. Grudniową sesję zdominowały głównie sprawy budżetu gminy na 2014 rok. Pozytywne opinie komisji oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej nie pozostawiły jednak żadnych złudzeń, że konstrukcja gryfowskich finansów jest dobra i należy ją przyjąć.

Projektowane dochody w 2014 roku to ponad 22.500.000 zł, a największe wpływy do budżetu pochodzić będą m.in. z subwencji oświatowej i podatku dochodowego od osób fizycznych.

– Rok 2014 jest kolejnym, w którym nie zamierzamy zaciągać kredytów – powiedział burmistrz Olgierd Poniźnik. – Dzięki temu nasz stan zadłużenia na koniec tego roku stanowić będzie 25,7 proc. w stosunku do planu dochodów. Robimy tak przede wszystkim po to, aby jak najszybciej przygotować się do absorpcji środków unijnych na lata 2014-2020.

Jak podkreślił burmistrz Poniźnik – nowy rok to także nowe zadania, które czekają na realizację. Mimo wszystko to będzie kolejny trudny rok pod względem ekonomicznym, ale dzięki skarbnik Annie Jankowskiej i głównemu księgowemu Markowi Kurcowi, ich doświadczeniu i wiedzy, udało się spiąć całość tak, że w 2014 rok gmina Gryfów Śl. może wejść z nadzieją, co spotkało się również z akceptacją radnych.

Wśród uchwał, oprócz nowego budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, znalazły się także decyzje dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego Młyńsko. Poza tym radni przyjęli wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2014-2018 oraz znowelizowali roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na koniec zatwierdzony został plan pracy komisji rewizyjnej oraz samej Rady Miejskiej.

Grudniowa sesja to także wiele pytań i interpelacji, którym burmistrz Olgierd Poniźnik starał się jak najlepiej sprostać, by zaspokoić zainteresowanie radnych i mieszkańców.

Ostatnim akcentem tej sesji pełnej planów i podsumowań były życzenia noworoczne, które radnym i kierownikom jednostek gminnych w imieniu całego gryfowskiego samorządu przekazał przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzypek.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty