25.05.2018
Agnieszka Muszka

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowna(y) Pani/Panie
– realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim z siedzibą ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, reprezentowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski, tel. 757813552 e-mail: sekretariat@gryfow.pl.

Szanowna(y) Pani/Panie
– realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim z siedzibą ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, reprezentowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski, tel. 757813552 e-mail: sekretariat@gryfow.pl.

2. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych) są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w ust. 1.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku realizacją obowiązków gminy określonych w przepisach prawa i wynikających z postanowień ustaw oraz niezbędnych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.
4. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych odbiorcom, o których mowa w art. 4 ust 9 RODO. W przypadku przekazania danych osobowych, zostanie Pani/Pan poinformowana(y) o tym fakcie oraz wskazani zostaną odbiorcy danych i podstawa prawna ich przekazania.
5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowych. Jeżeli dane zostaną przekazane, zostanie Pani/Pan poinformowana(y) o tym fakcie oraz wskazani zostaną odbiorcy danych i podstawa prawna ich przekazania.
6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań wykonywanych przez Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, a następnie archiwizowane zgodnie z odrębnymi przepisami. Okres archiwizacji jest zależny od zakwalifikowania konkretnej sprawy i przewidzianego prawem czasu na jej przechowywanie w Archiwum.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Nadmienić należy że w przypadku, kiedy dane przetwarzane są na podstawie prawa UE bądź prawa krajowego, żądanie usunięcia danych, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania nie będą skuteczne. W wymienionych przypadkach nie jest bowiem rozpatrywany interes stron, ale nadrzędnym argumentem jest obowiązek wykonywania przepisu prawa.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
9. W przypadku, kiedy przetwarzanie danych warunkuje podjęcie czynności prawnych bądź wykonywanie zawartej umowy, odmowa ich podania spowoduje odstąpienie od tych czynności oraz/lub brak możliwości ich wykonania. W przypadku, kiedy dane przetwarzane są w celu wykonania obowiązku prawnego, odmowa ich podania może spowodować skutek prawny właściwy dla konkretnie prowadzonej sprawy.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu oraz profilowaniu.

2. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych) są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w ust. 1.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku realizacją obowiązków gminy określonych w przepisach prawa i wynikających z postanowień ustaw oraz niezbędnych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.
4. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych odbiorcom, o których mowa w art. 4 ust 9 RODO. W przypadku przekazania danych osobowych, zostanie Pani/Pan poinformowana(y) o tym fakcie oraz wskazani zostaną odbiorcy danych i podstawa prawna ich przekazania.
5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowych. Jeżeli dane zostaną przekazane, zostanie Pani/Pan poinformowana(y) o tym fakcie oraz wskazani zostaną odbiorcy danych i podstawa prawna ich przekazania.
6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań wykonywanych przez Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, a następnie archiwizowane zgodnie z odrębnymi przepisami. Okres archiwizacji jest zależny od zakwalifikowania konkretnej sprawy i przewidzianego prawem czasu na jej przechowywanie w Archiwum.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Nadmienić należy że w przypadku, kiedy dane przetwarzane są na podstawie prawa UE bądź prawa krajowego, żądanie usunięcia danych, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania nie będą skuteczne. W wymienionych przypadkach nie jest bowiem rozpatrywany interes stron, ale nadrzędnym argumentem jest obowiązek wykonywania przepisu prawa.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

9. W przypadku, kiedy przetwarzanie danych warunkuje podjęcie czynności prawnych bądź wykonywanie zawartej umowy, odmowa ich podania spowoduje odstąpienie od tych czynności oraz/lub brak możliwości ich wykonania. W przypadku, kiedy dane przetwarzane są w celu wykonania obowiązku prawnego, odmowa ich podania może spowodować skutek prawny właściwy dla konkretnie prowadzonej sprawy.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu oraz profilowaniu.
Drukuj/generuj pdf

Na skróty