15.10.2014
Agnieszka Muszka

O oświacie i sprawach mieszkańców

O oświacie i sprawach mieszkańców

26 września w sali posiedzeń gryfowskiego ratusza miejscowi radni wraz z włodarzami gminy i miasta debatowali o sprawach oświaty i innych kwestiach, które nurtują lokalną społeczność.

Wrześniową sesję Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śl. otworzył jej przewodniczący Robert Skrzypek. Następnie burmistrz Olgierd Poniźnik zaprezentował informacje z pracy w okresie międzysesyjnym oraz podjęte w tym okresie zarządzenia. Wśród nich znalazła się m.in. sprawa promesy na odbudowę drogi gminnej w Uboczu w kierunku drogi powiatowej. Gorącą dyskusęe wywołało wystąpienie Daniela Koko, radnego powiatu lwóweckiego, który przedstawił miejskim rajcom, burmistrzowi i kierownikom jednostek gminnych problem z parkowaniem aut rodziców na terenie przylegającym do obiektu Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śl. Jak powiedział dyrektor placówki Dariusz Zatoński – jest to problem, który bezpośrednio negatywnie wpływa na bezpieczeństwo dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych. Tymczasem miejsce do parkowania na 30 aut w odległości ok. 150 metrów od szkoły wyznaczone zostało przez burmistrza Olgierda Poniźnika na terenie państwa Matusewiczów, którzy wyrazili zgodę na tego typu rozwiązanie. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że trzeba znaleźć jak najszybciej konkretny sposób jak temu zamieszaniu zaradzić. Natomiast propozycję rozwiązania problemu i właściwego oznakowania terenu szkoły, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży szkolnej.

Jednak generalnie temat sesji oscylował wokół omówienia funkcjonowania placówek oświatowych oraz oceny realizacji budżetu gminy i miasta za I półrocze 2014 roku. Wśród uchwał znalazły się decyzje dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Młyńsku i uchwalenia nowego aktu w tej właśnie kwestii. Poza tym przyjęto uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz o zmianach w tegorocznym budżecie.

Na koniec w ramach interpelacji swoje wystąpienia przedstawili radni – m.in. Stanisław Sawczak, Arkadiusz Cichoń oraz Urszula Maga.

(ADG)Drukuj/generuj pdf

Na skróty