06.09.2018
Agnieszka Muszka

Nowe taryfy wody i ścieków

Nowe taryfy wody i ścieków

13 lipca bieżącego roku weszły w życie nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, których wysokość zatwierdza nowo powołana instytucja  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków odebrała Radzie Miejskiej prawo do zatwierdzania cen wody i ścieków. Pomimo tego, że zaopatrzenie mieszkańców gminy                     w wodę oraz odbiór od nich ścieków i ich oczyszczenie pozostają zadaniem własnym gminy,                    to już na wysokość stawek za wodę i ścieki gmina i radni gminy nie mają wpływu.
Obecnie projekt taryfy, obejmujący kolejne trzy lata, wraz z uzasadnieniem jest przesyłany do Państwowego Gospodarstwa Wodnego, które weryfikuje przedstawione koszty pod względem zasadności i celowości ich ponoszenia. W przypadku pozytywnej weryfikacji projektu, taryfy są zatwierdzane w formie decyzji administracyjnej.

13 lipca bieżącego roku weszły w życie nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, których wysokość zatwierdza nowo powołana instytucja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków odebrała Radzie Miejskiej prawo do zatwierdzania cen wody i ścieków. Pomimo tego, że zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę oraz odbiór od nich ścieków i ich oczyszczenie pozostają zadaniem własnym gminy, to już na wysokość stawek za wodę i ścieki gmina i radni gminy nie mają wpływu. Obecnie projekt taryfy, obejmujący kolejne trzy lata, wraz z uzasadnieniem jest przesyłany do Państwowego Gospodarstwa Wodnego, które weryfikuje przedstawione koszty pod względem zasadności i celowości ich ponoszenia. W przypadku pozytywnej weryfikacji projektu, taryfy są zatwierdzane w formie decyzji administracyjnej.

Wraz z powołaniem Wód Polskich pojawiły się nowe opłaty, które każde przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne musi wnosić na konto nowej instytucji. Są to: opłata za pozytywną decyzję w sprawie taryf na wodę i ścieki w wysokości 500 zł oraz opłaty stałe za usługi wodne, które w przypadku zakładu budżetowego wynoszą 18 000 zł rocznie. Nowe opłaty będą każdego roku waloryzowane o poziom inflacji. Zmieniony został również sposób liczenia opłaty środowiskowej za pobór wód i odprowadzanie ścieków. W wyniku wprowadzonej zmiany opłata w naszej gminie wzrosła o około 20 000 zł rocznie.
Zaproponowana przez zakład budżetowy wysokość kosztów w projekcie taryfy opierała się na ich wykonaniu w roku poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf i zwiększeniu kosztów w kolejnych dwóch latach o 2,3%. Uwzględniając nowe opłaty i koszty stałe, średni poziom kosztów i przychodów w ciągu trzech lat obowiązywania zatwierdzonych taryf wzrośnie o 3,3%.
Do tej pory obowiązujące taryfy za wodę i ścieki, zatwierdzane przez radnych, biorąc pod uwagę sytuację materialną większości gospodarstw domowych, przerzucały część obciążenia na zakłady, w wyniku czego stawki były zróżnicowane dla gospodarstw domowych (niższe) i zakładów (wyższe). Zakłady płaciły za wodę 35% więcej niż gospodarstwa domowe (2,05 zł/m3), a za ścieki – 31% (2,21 zł/m3). W chwili obecnej stawki są takie same dla gospodarstw domowych i zakładów, gdyż nie ma uzasadnienia dla ich zróżnicowania. Pobór wody, jej uzdatnianie i dostarczanie do poszczególnych odbiorców jest takie same. Analogicznie jest                  w przypadku odbioru i oczyszczania ścieków.
Stąd wraz z nowymi taryfami znacząco wzrosła stawka za wodę i ścieki dla gospodarstw domowych, a spadła dla zakładów.
Od momentu obowiązywania nowych taryf zaczęła również obowiązywać nowa zasada. Wypracowana nadwyżka między przychodami a kosztami z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków nie będzie mogła być przeznaczona na inne cele niż te związane                         z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia nadwyżki, środki będą musiały zostać przeznaczone na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową lub spowodują spadek cen wody i ścieków.
Nowa taryfa dla zbiorowego zapatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków została opublikowana na stronie BIP Gryfów Śląski 5 lipca br. 
Małgorzata Uhornicka
Dyrektor ZBGKiM

Wraz z powołaniem Wód Polskich pojawiły się nowe opłaty, które każde przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne musi wnosić na konto nowej instytucji.

Są to: opłata za pozytywną decyzję w sprawie taryf na wodę i ścieki w wysokości 500 zł oraz opłaty stałe za usługi wodne, które w przypadku zakładu budżetowego wynoszą 18 000 zł rocznie. Nowe opłaty będą każdego roku waloryzowane o poziom inflacji. Zmieniony został również sposób liczenia opłaty środowiskowej za pobór wód i odprowadzanie ścieków.

W wyniku wprowadzonej zmiany opłata w naszej gminie wzrosła o około 20 000 zł rocznie. Zaproponowana przez zakład budżetowy wysokość kosztów w projekcie taryfy opierała się na ich wykonaniu w roku poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf i zwiększeniu kosztów w kolejnych dwóch latach o 2,3%.

Uwzględniając nowe opłaty i koszty stałe, średni poziom kosztów i przychodów w ciągu trzech lat obowiązywania zatwierdzonych taryf wzrośnie o 3,3%.

Do tej pory obowiązujące taryfy za wodę i ścieki, zatwierdzane przez radnych, biorąc pod uwagę sytuację materialną większości gospodarstw domowych, przerzucały część obciążenia na zakłady, w wyniku czego stawki były zróżnicowane dla gospodarstw domowych (niższe) i zakładów (wyższe).

Zakłady płaciły za wodę 35% więcej niż gospodarstwa domowe (2,05 zł/m3), a za ścieki – 31% (2,21 zł/m3).

W chwili obecnej stawki są takie same dla gospodarstw domowych i zakładów, gdyż nie ma uzasadnienia dla ich zróżnicowania. Pobór wody, jej uzdatnianie i dostarczanie do poszczególnych odbiorców jest takie same. Analogicznie jest  w przypadku odbioru i oczyszczania ścieków.

Stąd wraz z nowymi taryfami znacząco wzrosła stawka za wodę i ścieki dla gospodarstw domowych, a spadła dla zakładów.

Od momentu obowiązywania nowych taryf zaczęła również obowiązywać nowa zasada. Wypracowana nadwyżka między przychodami a kosztami z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków nie będzie mogła być przeznaczona na inne cele niż te związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia nadwyżki, środki będą musiały zostać przeznaczone na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową lub spowodują spadek cen wody i ścieków.Nowa taryfa dla zbiorowego zapatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków została opublikowana na stronie BIP Gryfów Śląski 5 lipca br.

Małgorzata Uhornicka

Dyrektor ZBGKiM

Drukuj/generuj pdf

Na skróty