09.11.2016
Agnieszka Muszka

Nowe stawki podatków w 2017 r.

Nowe stawki podatków w 2017 r.

Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski, 25 października 2016 roku, uchwaliła stawki podatków lokalnych, które będą obowiązywały w 2017 roku.

Podatek od nieruchomości
1) od budynków lub ich części :
a)   mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
      b)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
            mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 
20,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c)   związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 
   4,61 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
    d)   pozostałych, wykorzystywanych na cele prowadzenia gospodarstwa  domowego- 
                                     komórki, szopy, stodoły 4,66 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
   e)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej   
          działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 
7,12 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
2) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,86 zł za 1 m² powierzchni
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  0,41 zł od 1 m² powierzchni
c) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. O rewitalizacji ( Dz. U. z 2015 r. Poz.1777 ), i położonych na terenach, na których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszkalnym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu od tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego –           2,98 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
Podatek rolny 
– nie została podjęta przez Radę Miejską Gminy Gryfów Śląski uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowana za podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Gryfów Śl.
W związku z powyższym wysokość stawek podatku rolnego na 2017 r. reguluje art.6 ustawy o podatku rolnym (tekst jednolity. Dz. U. z 2016 r., poz.617 ) oraz Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017  (Monitor Polski 2016 r., poz.993 ), w  którym podano, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosi  – 52,44 zł za 1 q.
Podatek rolny za rok podatkowy: 
– od 1 ha przeliczeniowego gruntów 2,5 x 52,44 zł  = 131,10 zł
– od 1 ha gruntów 5 x 52,44 zł  = 262,20  zł
Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2017 roku obniżono o 10 % w stosunku do roku 2016. Z roku na rok w naszej gminie rejestrowanych jest coraz więcej pojazdów, a podatek od środków transportowych jest dużym obciążeniem dla podatnika.       W związku z powyższym obniżenie stawek podatku uznaje sie za zasadne – szczegóły w uchwale Nr XXVI/136/16 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Ślaski z dnia 25 października    2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
Opłata od posiadania psów – w 2017 roku nie będzie opłaty od posiadania psów. Stosowną uchwałę podjęli radni Gminy Gryfów Śląski na październikowej sesji, a właścicieli psów prosi się o przestrzeganie ustawy o zachowaniu czystości i porządku w Gminach sprzątając po swoich czworonożnych pupilach.


Podatek od nieruchomości

1) od budynków lub ich części: 

a)   mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,   

b)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c)   związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych –   4,61 zł od 1m² powierzchni użytkowej, 

d)   pozostałych, wykorzystywanych na cele prowadzenia gospodarstwa  domowego-                    

     komórki, szopy, stodoły 4,66 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,   

e)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez

 organizacje pożytku publicznego – 7,12 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

2) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,86 zł za 1 m² powierzchni

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  0,41 zł od 1 m² powierzchni

c) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015 r. Poz.1777 ), i położonych na terenach, na których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszkalnym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu od tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

Podatek rolny – nie została podjęta przez Radę Miejską Gminy Gryfów Śląski uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowana za podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Gryfów Śl.

W związku z powyższym wysokość stawek podatku rolnego na 2017 r. reguluje art.6 ustawy o podatku rolnym (tekst jednolity. Dz. U. z 2016 r., poz.617 ) oraz Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017  (Monitor Polski 2016 r., poz.993 ), w  którym podano, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosi  – 52,44 zł za 1 q.

Podatek rolny za rok podatkowy: – od 1 ha przeliczeniowego gruntów 2,5 x 52,44 zł  = 131,10 zł- od 1 ha gruntów 5 x 52,44 zł  = 262,20  zł

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2017 roku obniżono o 10 % w stosunku do roku 2016. Z roku na rok w naszej gminie rejestrowanych jest coraz więcej pojazdów, a podatek od środków transportowych jest dużym obciążeniem dla podatnika. W związku z powyższym obniżenie stawek podatku uznaje sie za zasadne – szczegóły w uchwale Nr XXVI/136/16 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Ślaski z dnia 25 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Opłata od posiadania psów – w 2017 roku nie będzie opłaty od posiadania psów. Stosowną uchwałę podjęli radni Gminy Gryfów Śląski na październikowej sesji, a właścicieli psów prosi się o przestrzeganie ustawy o zachowaniu czystości i porządku w Gminach sprzątając po swoich czworonożnych pupilach.

Pełne teksty uchwał opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gryfów Śląski na stronie www.bip.gryfow.pl

Drukuj/generuj pdf

Na skróty