05.03.2015
Agnieszka Muszka

Nowe Dowody Osobiste – Nowy wniosek

Nowe Dowody Osobiste – Nowy wniosek

Wydanie dowodu osobistego
ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie dowodu osobistego.
2. Do wniosku dołącz aktualną fotografię.
3. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek złóż osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy lub wyślij (wraz z załącznikami) w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, także do organu dowolnej gminy.
4. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z przewidywaną datą odbioru.
5. Odbierz dowód osobisty.

Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 2. Kolorowa fotografia
  osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, o wymiarach 35 x
  45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz
  odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od
  wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała
  70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i
  przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i
  okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami
  nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi
  ustami. Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub
  papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna
  być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia
  wniosku. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się
  plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i
  wielkości nie przekraczającej 2,5 MB,spełniającą powyższe wymogi.
 3. Na
  żądanie organu, w przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z
  danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych – skrócony odpis polskiego aktu
  urodzenia, w przypadku zawarcia małżeństwa – skrócony odpis polskiego
  aktu małżeństwa, orzeczenie sądu, dokument poświadczający obywatelstwo
  polskie.
Opłaty: brak
Miejsce złożenia i odbioru:
Wniosek
o wydanie dowodu osobistego składa się w dowolnej gminie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Dowód odbiera się w gminie, do której został
złożony wniosek.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Prawo posiadania dowodu
  osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
  Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany
  posiadać dowód osobisty.

 2. Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

 3. Dowód osobisty wydaje się na wniosek.

 4. Wniosek składa się w organie dowolnej gminy na terytorium RP.

 5. Dowód
  osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo
  polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych
  państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru
  Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej oraz państw nie
  będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których
  obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów
  zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami
  członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw,
  uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

 6. Wniosek można złożyć w formie
  pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach
  określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 7. Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem:
  – osoby małoletniej, której do ukończyła 18 roku życia zostało
  więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub
  opiekun prawny,
  – osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą
  rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców
  – osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą
  rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,
  – osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

  Złożenie w siedzibie organu
  gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom wymienionym wyżej
  wymaga ich obecności przy składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby,
  które nie ukończyły 5 roku życia.

 8. W przypadku niemożności
  złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności
  lub innej niedającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca zawiadamia o
  tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej
  osoby chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

 9. Osoba z wrodzonymi lub
  nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię
  przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do
  wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do
  16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która
  ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku,
  wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o
  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
  niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r Nr 14, poz. 92 ze zm.).

 10. Osoba nosząca nakrycie głowy
  zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię
  przedstawiające ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w
  pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o
  przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w
  Rzeczypospolitej Polskiej.

 11. W uzasadnionych przypadkach
  organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została
  dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym
  niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

 12. Dowód osobisty odbiera się
  osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Z
  wyjątkiem następujących przypadków:
  – dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, odbiera rodzic albo opiekun prawny;
  – dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność
  do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu
  osobistego, rodzic albo kurator;
  – w przypadku przyjęcia wniosku o wymianę dowodu osobistego w
  miejscu pobytu wnioskodawcy odbioru dowodu osobistego może dokonać
  pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania
  jego odbioru.

 13. Dowód
  osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny
  przez okres 5 lat, wydany osobie, która ukończyła 5 rok
  życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu
  osobistego.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Losowe zdjęcie

Dzień Dziecka w DK w obiektywie Pauliny Kozieł

Ankieta

Czy gmina powinna zbudować zatoki przystankowe przy przychodni na Skalskiej, kosztem miejsc parkingowych?

TAK, przystanki są niezbędne dla osób starszych i mniej sprawnych
 
209
NIE, przystanki nie będą należycie wykorzystane
 
182

Ankieta została zamknięta.

Znajdź nas

Śledź nasz profil na portalach społecznościowych

YouTube

Pogoda

Dowód osobisty

Wydanie dowodu osobistego

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie dowodu osobistego.
2. Do wniosku dołącz aktualną fotografię.
3. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek złóż osobiście w
siedzibie organu dowolnej gminy lub wyślij (wraz z załącznikami) w
formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, także do organu dowolnej gminy.
4. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z przewidywaną datą odbioru.
5. Odbierz dowód osobisty.
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 2. Kolorowa fotografia
  osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, o wymiarach 35 x
  45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz
  odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od
  wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała
  70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i
  przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i
  okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami
  nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi
  ustami. Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub
  papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna
  być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia
  wniosku. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się
  plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i
  wielkości nie przekraczającej 2,5 MB,spełniającą powyższe wymogi.
 3. Na
  żądanie organu, w przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z
  danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych – skrócony odpis polskiego aktu
  urodzenia, w przypadku zawarcia małżeństwa – skrócony odpis polskiego
  aktu małżeństwa, orzeczenie sądu, dokument poświadczający obywatelstwo
  polskie.
Opłaty: brak
Miejsce złożenia i odbioru:
Wniosek
o wydanie dowodu osobistego składa się w dowolnej gminie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Dowód odbiera się w gminie, do której został
złożony wniosek.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Prawo posiadania dowodu
  osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
  Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany
  posiadać dowód osobisty.

 2. Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

 3. Dowód osobisty wydaje się na wniosek.

 4. Wniosek składa się w organie dowolnej gminy na terytorium RP.

 5. Dowód
  osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo
  polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych
  państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru
  Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej oraz państw nie
  będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których
  obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów
  zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami
  członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw,
  uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

 6. Wniosek można złożyć w formie
  pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach
  określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 7. Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem:
  – osoby małoletniej, której do ukończyła 18 roku życia zostało
  więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub
  opiekun prawny,
  – osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą
  rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców
  – osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą
  rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,
  – osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

  Złożenie w siedzibie organu
  gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom wymienionym wyżej
  wymaga ich obecności przy składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby,
  które nie ukończyły 5 roku życia.

 8. W przypadku niemożności
  złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności
  lub innej niedającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca zawiadamia o
  tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej
  osoby chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

 9. Osoba z wrodzonymi lub
  nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię
  przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do
  wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do
  16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która
  ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku,
  wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o
  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
  niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r Nr 14, poz. 92 ze zm.).

 10. Osoba nosząca nakrycie głowy
  zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię
  przedstawiające ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w
  pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o
  przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w
  Rzeczypospolitej Polskiej.

 11. W uzasadnionych przypadkach
  organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została
  dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym
  niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

 12. Dowód osobisty odbiera się
  osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Z
  wyjątkiem następujących przypadków:
  – dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, odbiera rodzic albo opiekun prawny;
  – dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność
  do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu
  osobistego, rodzic albo kurator;
  – w przypadku przyjęcia wniosku o wymianę dowodu osobistego w
  miejscu pobytu wnioskodawcy odbioru dowodu osobistego może dokonać
  pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania
  jego odbioru.

 13. Dowód
  osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny
  przez okres 5 lat, wydany osobie, która ukończyła 5 rok
  życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu
  osobistego.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty