21.08.2023
Paweł Cerkanowicz

Nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024”

Nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024”

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, dnia 16.08.2023 r. ogłosił dla Jednostek Samorządu Terytorialnego nabór wniosków w ramach Programu resortowego „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024  

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.  Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

 

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, 1407 i 1429). Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000 zł.

 

Udział w programie osób z niepełnosprawnością  jest całkowicie nieodpłatny.

Adresatami Programu są:

  • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
    a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
    c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z

niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny

osobistej;

2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w

rodzinie;

3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

 

Gmina Gryfów Śląski ogłasza nabór uczestników do Programu  w terminie do 11.09.2023 r.

Kwalifikacja osób do uczestnictwa w Programie odbędzie się po przyznaniu Gminie środków przez Wojewodę, tj. najprawdopodobniej pod koniec br.

Gmina, przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności uwzględniać będzie

potrzeby:

1) osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepoprawności;

2) osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3) osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Warunkiem zakwalifikowania się do udziału w Programie i skorzystanie z usług asystencji osobistej przez osobę z niepełnosprawnością jest złożenie odpowiednio wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej (formularz w załączeniu) wraz z kopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Ww. dokumenty należy przekazać osobiście lub korespondencyjnie do sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śl., w terminie do 11.09.2023 r. (decyduje data wpływu do ww. sekretariatu).

Więcej informacji o Programie można uzyskać na stronie https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

oraz kontaktując się z panem Krzysztofem Rozenbajger – pracownikiem Urzędu GiM Gryfów Śl., pod nrem tel. 667 813 552 lub mailowo: ue@gryfow.pl

Drukuj/generuj pdf

Załączniki:

Na skróty