01.07.2008
Agnieszka Muszka

Nabór projektów do Działania 7.2

Nabór projektów do Działania 7.2


Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania w trybie systemowym propozycji projektów w ramach Działania 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania w trybie systemowym propozycji projektów w ramach Działania 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych.


Propozycje projektów mogą być składane dla następujących rodzajów projektów:
1. Projekty dotyczące placówek przedszkolnych:


    * budowa i modernizacja obiektów przedszkolnych,
    * wyposażenie obiektów przedszkolnych,
    * inwestycje związane z usuwaniem barier infrastrukturalnych dla osób niepełnosprawnych – jako jeden z elementów projektu dot. budowy i modernizacji obiektów przedszkolnych,
    * inwestycje dotyczące termomodernizacji oraz wykorzystania energii słonecznej – jako jeden z elementów projektu dot. budowy i modernizacji obiektów przedszkolnych.


Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 70% wydatków kwalifikowanych projektu.
Minimalna całkowita wartość propozycji projektu wynosi:


    * w przypadku projektów dotyczących wyłącznie wyposażenia: od 25 tys. zł całkowitej wartości projektu,
    * w przypadku projektów infrastrukturalnych (w tym budowa i modernizacja obiektów): od 100 tys. zł całkowitej wartości projektu.


Propozycje projektów należy zgłaszać do 11 sierpnia 2008 do godz. 13.00 za pośrednictwem aplikacji internetowej pod nazwą Baza Projektów Systemowych, która jest dostępna pod adresem www.rpo.dolnyslask.pl/bps.2. Projekty dotyczące placówek szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:


    * budowa i modernizacja obiektów dydaktycznych, obiektów sportowych służących edukacji oraz zaplecza socjalnego wykorzystywanego w systemie edukacji,
    * budowa i modernizacja obiektów infrastruktury powiązanej z dydaktyką w placówkach szkolnych (w tym biblioteki, laboratoria, pracownie dydaktyczne),
    * wyposażenie obiektów dydaktycznych, sportowych i ich zaplecza (w tym sprzęt laboratoryjny),
    * inwestycje związane z infrastrukturą informatyczną powiązaną z dydaktyką (w tym pracownie komputerowe wraz z niezbędnym wyposażeniem i przyłączami)  – jako jeden z elementów projektu,
    * inwestycje związane z usuwaniem barier infrastrukturalnych dla osób niepełnosprawnych – jako jeden z elementów projektu dot. budowy i modernizacji ww. obiektów,
    * inwestycje dot. termomodernizacji oraz wykorzystania energii słonecznej – jako jeden z elementów projektu dot. budowy i modernizacji ww. obiektów.


Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 70% wydatków kwalifikowanych projektu.
Minimalna całkowita wartość propozycji projektu wynosi:


    * w przypadku projektów dotyczących wyłącznie wyposażenia od 50 tys. zł całkowitej wartości projektu,
    * w przypadku projektów infrastrukturalnych (w tym budowa i modernizacja obiektów): od 500 tys. zł całkowitej wartości projektu,
    * dla szkolnictwa artystycznego od 500 tys. zł całkowitej wartości projektu do 4 mln zł całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych.


Propozycje projektów należy zgłaszać do 11 sierpnia 2008 do godz. 13.00 za pośrednictwem aplikacji internetowej pod nazwą Baza Projektów Systemowych, która jest dostępna pod adresem www.rpo.dolnyslask.pl/bps.Do składania propozycji projektów uprawnieni są następujący wnioskodawcy:
Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi placówki edukacyjne (jednostki działające na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty), np.:
– jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia,
– jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
– kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
– organizacje pozarządowe.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty