09.01.2020
Paweł Cerkanowicz

NABÓR CHĘTNYCH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

NABÓR CHĘTNYCH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

 

 

UWAGA !!!!!

 OD 7 DO 30 STYCZNIA 2020 SZKOŁA PODSTAWOWA NR1  W GRYFOWIE ŚLĄSKIM ROZPOCZYNA NABÓR CHĘTNYCH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO.

 

REGULAMIN PROJEKTU I REKRUTACJI

 

Projekt pt.:

,, Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkołach Podstawowych w Gminie Gryfów Śląski”

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: Oś priorytetowa: 10 Edukacja; Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie: 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ,  realizowany        w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2021r.

 

  1. Opis specyfiki projektu.
  2. Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2021r.. na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu
  3. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.
  4. Projekt obejmuje Szkoła Podstawowa Nr1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP, ul Uczniowska 17, 59-620 Gryfów Śląski
  5. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności, oraz zniwelowanie deficytów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, a także podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli. 

 

PONIŻEJ INFORMACJE O PROJEKCIE – SZCZEGÓLOWY OPIS ZADANIA

  1. Realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe wśród uczniów Szkoły Podstawowej Nr1
  2. Tworzenie warunków nauczania opartego na metodzie eksperymentu dla uczniów oraz wyposażenie szkolnych pracowni w SP Nr1

3.Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w Szkole Podstawowej Nr1

  1. Realizacja zajęć rozwijających komp.kluczowe wśród uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1  Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP Gryfów Śląski (10.2.A)

Szczegółowy opis zadania;

Pierw. rekrut. w I.2020, realizacja zaj. od II.2020 do VI.2020. Druga rekrut. IX.2020 , będzie to rekrut. uzupełniająca za dzieci, które odejdą ze szkoły,zaj. od IX.2020 do VI.2021. Zaj. będą odb.się 1 lub       2 x w tyg. po godz.lekcyjnej w zależności od potrz. Uczniowie mogą skorzystać z więcej niż jednej       formy wsparcia w ramach projektu.

REALIZACJA ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW po 90 zaj. na grupę: 8gr. zaj.rozw. i wyr. z j.ang. 22ucz(12dz,10ch); Cel: rozszerzenie słownictwa, popraw. komun. jęz.      wyrów. braków w wiadomościach i umiejętnościach.

2gr. zaj.wyr. i rozw.z j.niem. 9ucz(5dz,4ch); Cel: rozszerzenie słownictwa, popraw. komun. jęz. wyrów. braków w wiadomościach i umiejętnościach.

10gr. matematyka19ucz. (11dz, 8ch); Cel: rozwinięcie wiedzy i umiejętności matematycznych.

5gr informatyki(3 gr. zajęć informatycznych i 2 gr. zaj. rozw. kompet. cyfrowe w tym bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni) 12ucz(5dz,7ch);Celem jest opanowanie braków podstawowych wiadomości,    zwiększenie komp. informat., obsługa komputera i jego praktyczne zastosowanie

2.Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu dla uczniów oraz                    wyposażenie szkolnych pracowni w SP nr 1 Gryfów Śląski(10.2.B)

REALIZACJA ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW:

4gr. matematyka metodą eksperymentu 16ucz(8dz,8ch) 1gr. chemia metodą eksperymentu 3ucz(2dz,1ch)1gr. geografia metodą eksperymentu 3ucz(2dz,1ch) 1gr. fizyka metodą eksperymentu 4ucz(3dz,1ch) 1gr. biologia metodą eksperymentu 4ucz(2dz,2ch)

3.Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP       w  Gryfowie Śląskim REALIZACJA ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW:

4gr. zaj.korekcyjno-kompensacyjne 10ucz(5dz,5ch); Cel: wpomag.rozwoju samokontroli, emocjonalno społecznej,eliminow. konfliktów i napięć emocjonal. 2gr.zaj.logoped. 6ucz(3dz,3ch), Cel: wspomag. kształt. i rozwój mowy; doskonal. komunik. słownej;     rozwijanie świadomości i kompetencji językowych, stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy. 1gr. zajęcia rozw. umiejętn. Społecznoemocjonalne 4ucz(2dz,2ch) Cel: wpomag.rozwoju samokontroli, emocjonal., społeczn.

 

                                                                                                   Koordynator projektu Jadwiga Hawryluk

Drukuj/generuj pdf

Na skróty