25.04.2019
Agnieszka Muszka

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej

Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby

Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa

Poddziałanie 3 – 4.2.3 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT AJ

Nr naboru RPDS.04.02.03-IZ.00-02-124/16 – ZIT AJ

Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Gmina Gryfów Śląski przeprowadziła procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy, który zrealizuje prace modernizacyjne części osadowej oczyszczalni ścieków. Zakres planowanych robót obejmuje m.in. wymianę urządzeń technologicznych i elektrycznych istniejącej otwartej komory fermentacyjnej, budowę drugiej komory fermentacyjnej wraz z niezbędnymi urządzeniami i rurociągami, budowę magazynu osadu odwodnionego, remont laguny osadowej oraz wykonanie instalacji elektryczno-sterujących.

Na przedmiotową inwestycję Gmina Gryfów Śląski otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 6,5 mln zł, a zakończenie modernizacji planowane jest na sierpień 2019 roku.

Dnia 26.03.2019 został wybrany wykonawca na realizację zadania w części osadowej.

Wykonawcą modernizacji w części osadowej jest Firma Insbud ze Zgorzelca, który jednocześnie wykonuje również pracę nad modernizacją części ściekowej oraz pracę na głównej przepompowni ścieków „Za Kwisą”.

Umowa z Firmą Insbud ze Zgorzelca została zawarta w dniu 01.04.2019 r. Wartość umowy w części osadowej to 3 290 094,38,00 zł brutto.

W części ściekowej wykonano pracę w następującym zakresie:

  • Reaktor biologiczny – zakończono montaż zasuwy w komorach osadnika wstępnego, zamontowano koryta przelewowe. Wciąż trwają pracę nad wymianą zastawek w bloku biologicznym.
  • Sitopiaskownik- wykonano podkład betonowy, podposadzkowy. Prowadzone są prace wykończeniowe malarskie oraz remontowo technologiczne.
  • Automatyczna zlewania ścieków dowożonych – ukończono roboty ziemne. Zamontowano kontener stacji zlewczej oraz kratę ściekową. Odtworzono plac wokół zlewni.

W części ściekowej trwają pracę nad instalacją elektryczną i sanitarną.

Rozpoczęto pracę w części osadowej. Do tej pory wykonano pracę w następującym zakresie:

  • Blok reaktora biologicznego – wymieniono szyny zgarniacza ze wzmocnieniem konstrukcji wspornej. Trwają pracę nad montażem tras kablowych, rurociągów, zasuw oraz zastawek.
  • Budynek sitopiaskownika- budynek został odbudowany i zadaszony. Zamontowano bramę wjazdową i okna. Wykonano kanalizację sanitarną wewnętrzną i przyłącze wodociągowe. Trwają pracę wewnątrz budynku. Montowane są podwieszane sufity i wentylacja.
  • Budynek dmuchaw- wykonano poszadzko żywiczne. Pomalowane zostały obramowania i przykrywy kanałów.

W części osadowej obecnie trwają prace nad budynkiem socjalnym. Prowadzone są prace budowlane i remontowe instalacji sanitarnych.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty