02.07.2024
Paweł Cerkanowicz

KONTROLA SZAMB

KONTROLA SZAMB

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, maja obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. W myśl art.6 pkt 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach  (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399) każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek podpisać umowę z firma posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Gryfów Śląski. Informujemy również, że zgodnie z przepisami tejże ustawy, samorząd jest zobligowany do przeprowadzenia kontroli posiadanych umów i dowodów uiszczenia opłat za usługi, o których mowa wyżej. Za brak posiadania umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi grozi kara grzywny.

Mając na uwadze ustawowy obowiązek przeprowadzana jest wśród mieszkańców naszej gminy weryfikacja posiadania podpisanych umów na wywóz nieczystości ciekłych wraz z dowodami opłat za wykonaną usługę. Właściciel nieruchomości zobligowany jest do przedłożenie w Urzędzie Gminy zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczenia opłat za usługę (rachunek, faktura vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki musza potwierdzać regularność wywozu szamba.

Jednocześnie prosimy Państwa o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski (pokój nr 3) zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych – druk do pobrania: http://gryfow.pl/nieczystosci-ciekle-2/. Pozyskane informacje posłużą do wypełniania przez Gminę obowiązku sprawozdawczego.

Jednocześnie informujemy, iż osoby, które nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty