23.09.2013
Agnieszka Muszka

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiot konsultacji: „Roczny Program Współpracy Gminy Gryfów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku.”  

Czas rozpoczęcia konsultacji: 27 września  2013 r.

Czas zakończenia konsultacji: 14  października 2013 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne. Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski  – pokój nr 8 lub mailowo na adres: sekretariat@gryfow.pl  do 7 października  2013 r.

Projekt programu zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.bip.gryfow.pl, na stronie internetowej Gminy i Miasta Gryfów Śląski: www.gryfow.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego                         i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwałach Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski  nr  XXIX/157/13 z dnia 26 lutego 2013 r.  i  nr XXXI/160/13 z dnia 23 lutego 2013 r.


Informacja zamieszczona dnia  23.09.2013 r.

Formularz konsultacji.doc

Projekt Uchwały.doc

Drukuj/generuj pdf

Na skróty